główna zawartość
artykuł nr 1

REFERAT FINANSOWY

 

Referat Finansowy prowadzi następujące sprawy:

Zadania własne

1. Opracowywanie projektu budżetu gminy oraz nadzór nad jego wykonaniem.

2. Działanie na rzecz przestrzegania równowagi i dyscypliny budżetowej.

3. Finansowanie inwestycji i remontów kapitalnych wg zawartych umów.

4. Prowadzenie księgowości oraz analityki zgodnie z planem kont.

5. Analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie celem racjonalnego dysponowania środkami.

6. Opracowywanie sprawozdań z wykonywania planu finansowego.

7. Prowadzenie spraw związanych z naliczeniem wynagrodzeń pracowników, spraw określonych w ustawach o ubezpieczeniu społecznym pracowników oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych.

8. Prowadzenie obsługi kasowej:

- sprzedaż znaków skarbowych,

- uzupełnianie zapasów znaków do wysokości ustalonej normy, zakup znaków,

- ewidencja druków ścisłego zarachowania,

- przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat,

- sporządzanie raportów kasowych

9. Księgowość podatkowa:

- Prowadzenie następujących urządzeń księgowo ewidencyjnych:

a/ kart podatkowych,

b/ zapisów numeracji stanu kont

c/ dzienników obrotów,

d/ dzienników obrotu należności nieprzypisanych.

- Dla zobowiązań pieniężnych wsi:

a/ kontokwitariuszy

b/ wykazu wpłat sołectw,

c/ kont zbiorczych wsi,

d/ rozliczeń i kontroli rachunkowej sołtysów,

e/ likwidacji nadpłat zaległości, stosowanie postępowania egzekucyjnego,

f/ sprawozdawczość,

g/ wykazu zaległości podatkowej.

10. Prowadzenie spraw podatków, opłat i innych dochodów gminy (wymiar, egzekucja, stosowanie ulg, ewidencja, rejestr) ; rozliczanie inkasentów podatku. Współpraca w tym zakresie z ewidencją gruntów, ewidencją ludności oraz ewidencją działalności gospodarczej i organami jednostek pomocniczych gminy, prowadzenie kontroli w tym zakresie.

11. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym.

12. Zakładanie i prowadzenie stałej aktualizacji kart nieruchomości.

13. Prowadzenie rejestru przypisów i odpisów.

14. Kompletowanie akt do odwołań i zażaleń w sprawach wymiaru zobowiązań pieniężnych.

15. Kompletowanie podań indywidualnych przy stosowaniu umorzeń w zobowiązaniach pieniężnych.

16. Stosowanie procedur /wymienionych w pkt. 9-14/ dla podatku od środków transportowych.

17. Zapewnienie prawidłowego dokonywania rozliczeń z tytułu zobowiązań wobec urzędów skarbowych i ZUS.

18. Obsługa księgowa i kasowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie i Gminnej Biblioteki Publicznej.

19. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i nietrwałych.

20. Udzielanie pomocy przedsiębiorcom zgodnie z ustawą o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorstw.

21. Wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt

Dostępne kategorie:
Referat Finansowy