główna zawartość
artykuł nr 1

KOMPETENCJE

KOMPETENCJE I ZADANIA WÓJTA

Wójt – wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych przepisów określających status Wójta.

 

Kompetencje i zadania Wójta.

1. Jest kierownikiem Urzędu w rozumieniu Kodeksu pracy.

2. Jest terenowym szefem obrony cywilnej

3. Jest kierownikiem USC

4. Kieruje bieżącymi sprawami Gminy

5. Wójta w czasie jego nieobecności zastępuje Sekretarz Gminy za wyjątkiem spraw, zastrzeżonych dla zastępcy Wójta.

 

Wójt kierując pracą Urzędu w szczególności:

1. określa organizację wewnętrzną Urzędu oraz formy i metody pracy w urzędzie,

2. dokonuje podziału zadań i kompetencji oraz odpowiedzialności między zastępcą wójta, sekretarzem gminy oraz pracownikami urzędu,

3. koordynuje i nadzoruje ich działalność,

4. realizuje zasady polityki kadrowej, dba o należyty dobór pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji,

5. mianuje pracowników samorządowych wg obowiązujących przepisów i ustalonych zasad,

6. zapewnia podejmowanie przedsięwzięć wynikających z bieżącej polityki administracji rządowej i samorządowej,

7. zapewnia skuteczną kontrolę realizacji ustalonych zadań i przestrzegania przepisów prawa,

8. zapewnia warunki organizacyjne dla sprawnego funkcjonowania Urzędu,

9. zatwierdza zakresy czynności dla pracowników na wniosek Sekretarza Gminy,

10. wydaje zarządzenia wprowadzające w życie regulaminy dotyczące działalności Urzędu, w tym instrukcję obiegu dokumentów, regulamin pracy, regulamin funduszu socjalnego, regulamin premiowania pracowników obsługi, regulamin przyznawania dodatków specjalnych.

 

Wykonując zadania organu wykonawczego gminy, Wójt w szczególności:

1. reprezentuje gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących gminy,

2. nadzoruje realizację budżetu,

3. wydaje decyzje z zakresu administracji publicznej,

4. udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji, o udzieleniu pełnomocnictwa powiadamia Radę Gminy na najbliższym posiedzeniu,

5. podejmuje czynności należące do Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki i mogących zagrażać życiu lub związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,

6. uczestniczy w sesjach rady i komisjach rady,

7. udziela odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych,

8. wydaje zarządzenia porządkowe.

 

Dostępne kategorie:
CV
Kompetencje
Kontakt
Dyżury