główna zawartość
artykuł nr 11

Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Opatowie

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0152-11/2010 262 KB
artykuł nr 12

Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Opatowie

artykuł nr 13

Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Opatowie

artykuł nr 14

REGULAMIN

Zarządzenie Nr 0152-26/2003

Wójta  Gminy w Opatowie z dnia 9 września 2003r 

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Opatowie.

    Na podstawie art. 33 ust.2 oraz art. 40  ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U.Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późniejszymi zmianami/  zarządzam co następuje:

§ 1

 Wprowadza się Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Opatów w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 § 2 

Traci moc uchwała Rady Gminy w Opatowie Nr XXXIII/151/2001 z dnia 21 sierpnia 2001 roku  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Opatowie. 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy, Skarbnikowi Gminy, Kierownikom Referatów, Pracownikom Samodzielnych Stanowisk Pracy i Kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 4

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem oznaczeń literowych  komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określonych w załączniku do zarządzenia, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004r.