główna zawartość
artykuł nr 1

PODMIOT OPODATKOWANIA

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które są:

  • właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych;
  • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, będących własnością Skarbu Państwa lub gminy, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości;
  • posiadaczami bez tytułu prawnego nieruchomości lub obiektów budowlanych (względnie ich części), należących do Skarbu Państwa lub gminy;
  • użytkownikami wieczystymi gruntów.