główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁY RADY GMINY OAPTÓW PODJĘTE W 2005 ROKU

Uchwały w sprawie:

115. zmian w budżecie gminy na 2005 rok. 

116. przyjęcia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi na 2005 rok. 

117. ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Opatów dodatków do wynagrodzenia nagród i dodatków socjalnych w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. 

118. uchwalenia planu gospodarki odpadami. 

119. wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową nieruchomości komunalnej  na rzecz najemców. 

120. zasad i trybu korzystania z obiektów i pomieszczeń znajdujących się w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Opatów.

121. zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

122. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opatów.

123. przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

124. ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych.

125. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

126. zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od posiadania psów w drodze inkasa od osób fizycznych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałami  z dnia 30 kwietnia 2003 r. Nr 43/VII/2003 i z dnia 31 maja 2004 r.           Nr 83/XVIII/04

127. zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

128. rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za rok 2004 i udzielenia absolutorium dla Wójta.

129. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.

130. przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Złochowice na lata 2005-2013.

131. zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od posiadania psów w drodze inkasa od osób fizycznych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałami z dnia 30 kwietnia 2003 r. Nr 43/VII/2003, z dnia 31 maja 2004 r. Nr 83/XVIII/2004 i z dnia 13 kwietnia 2005 r. Nr 126/XXVI/2005

132. zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

133. wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wystapienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego

134. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Opatów"

135. zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

136. zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

137. wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

138. przyjęcia wzoru projektów herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Opatów.

139. przystąpienia do realizacji projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Złochowice, ul. Długa - etap I".

140. zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

141. postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Opatów.

142. ustalenia stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej, podatku od posiadania psów na rok 2006.

143. zmiany uchwały Nr 62/XII/2003 z dnia 5 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru formularzy, deklaracji dla celów wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

144. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

145. wyrażenia opinii dot. przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez likwidację Poradni dla dzieci usytuowanej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Opatowie.

146.  wyrażenia stanowiska w kwestii zamierzonej likwidacji delegatury Urzędu Wojewódzkiego

147.  zmian w budżecie gminy na 2005 rok

148.  utworzenia samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Opatowie

149. nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie.

150. zatwierdzenia statutu gminnego Zespołu Oświaty

151. przyjęcia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 r.

152. uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 r.

153. wyrażania opinii dot. przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez likwidację Poradni Ginekologicznej usytuowanej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Opatowie.

154. uchwalenia budzetu gminy na 2006 r. 

155. wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność komunalną. 

156. odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Gminy Opatów.

157. zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na 2006 r.

158. utworzenia zakładu budzetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie.