główna zawartość
artykuł nr 1

Zmiana decyzji środowiskowej z dnia 24.02.2006r pn."Budowa ul. Kochanowskiego w Kłobucku wraz z miejscami parkingowymi, łącznikiem z ul. Szkolną oraz ul. Dąbrowskiego, infrastrukturą techniczną i urządzeniami związanymi z prawidłowym funkcjonowaniem obiektu"

Opatów, dnia 10.12.2008 r.
OŚ.7625/6/08
Z A W I A D O M I E N I E


  Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadamia się, że w dniu 09.12.2008 r. została zmieniona decyzja z dnia 24.02.2006r. znak OŚ.7625/3/05 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie ul. Kochanowskiego w Kłobucku wraz z miejscami parkingowymi, łącznikiem z ul. Szkolną oraz ul. Dąbrowskiego, infrastrukturą techniczną i urządzeniami związanymi z prawidłowym funkcjonowaniem obiektu.

  Decyzja została wydana przez Wójta Gminy Opatów na wniosek Burmistrza Kłobucka, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck.
artykuł nr 2

Decyzja środowiskowa "Budowa oczyszczalni ścieków...

Obwieszczenie o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków bytowych przewidzianej do obsługi docelowo 4000 RLM

artykuł nr 3

Decyzja o środowiskowa - budowa oczyszczalni ścieków

Opatów, dnia 01.02.2008 r.

OŚ.7625/8/07

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

  Wójt Gminy Opatów na podstawie art. 31, 32 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62. poz. 627 ze zm.) informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na na budowie oczyszczalni ścieków bytowych, przewidzianej do obsługi docelowo 4000 RLM na dz. nr ewid. 60,61,62,102,103  w miejscowości Opatów, gmina Opatów, powiat kłobucki.

 

  Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Zakładu Projektowo - Usługowego „NOSAN”,, ul. Hauke Bosaka 9, 25-217 Kielce.

 

  Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących w/w postępowania terminie od 01 do 22 lutego 2008 r. Wniosek wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko jest dostępny w Urzędzie Gminy Opatów, ul. Kościuszki 27, pok. Nr 4.

 

 Wójt Gminy Opatów

\-\ Bogdan Sośniak