główna zawartość
artykuł nr 1

Rok 2012

UCHWAŁY RADY GMINY OPATÓW (KADENCJA RADY 2010-2014)

Załączniki:
UCHWAŁA NR 72/XX/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu Gminy Opatów na rok 2012 167.743 KB
UCHWAŁA NR 73/XX/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2012 -2015 907.689 KB
UCHWAŁA NR 74/XX/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok 305.094 KB
UCHWAŁA NR 75/XX/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia wykonania zadania własnego Gminy Opatów dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 60.032 KB
UCHWAŁA NR 76/XXI/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 6.270 MB
UCHWAŁA NR 77/XXII/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok 484.080 KB
UCHWAŁA NR 78/XXII/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki 140.684 KB
UCHWAŁA NR 79/XXII/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 96.826 KB
UCHWAŁA NR 80/XXII/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w roku 2012 139.967 KB
UCHWAŁA NR 81/XXIII/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkowiecku 61.531 KB
UCHWAŁA NR 82/XXIV/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok 275.682 KB
UCHWAŁA NR 83/XXIV/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku 222.581 KB
UCHWAŁA NR 84/XXIV/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zwierzyńcu Pierwszym 65.996 KB
UCHWAŁA NR 85/XXIV/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć szkolnych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obniżki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze, godzin pedagogów, logopedów , psychologów i doradców zawodowych. 74.282 KB
UCHWAŁA NR 86/XXIV/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w roku 2012 141.716 KB
UCHWAŁA NR 87/XXV/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 25 czerwca 2012 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2011 rok 161.391 KB
UCHWAŁA NR 88/XXV/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 25 czerwca 2012 r w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Opatów za 2011 rok 207.064 KB
UCHWAŁA NR 89/XXV/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 25 czerwca 2012 r w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie za rok 2011 246.193 KB
UCHWAŁA NR 90/XXV/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 25 czerwca 2012 r w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok 416.346 KB
UCHWAŁA NR 91/XXVI/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki 202.198 KB
UCHWAŁA NR 92/XXVI/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie realizacji ? Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Opatów na lata 2009-2012 z przedłużeniem na 2013 rok. 156.698 KB
UCHWAŁA NR 93/XXVII/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok 441.020 KB
UCHWAŁA NR 94/XXVII/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2012 227.682 KB
UCHWAŁA NR 95/XXVIII/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki 165.140 KB
UCHWAŁA NR 96/XXVIII/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok 416.281 KB
UCHWAŁA NR 97/XXVIII/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów 66.102 KB
UCHWAŁA NR 98/XXVIII/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania 335.613 KB
UCHWAŁA NR 99/XXIX/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok 666.825 KB
UCHWAŁA NR 100/XXIX/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2012-2019 1.511 MB
UCHWAŁA NR 101/XXX/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok 284.974 KB
UCHWAŁA NR 102/XXX/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 25 września 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opatów 192.799 KB
UCHWAŁA NR 103/XXX/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 25 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatów, warunków i zasad korzystania z przystanków oraz opłat za korzystanie z nich 284.729 KB
UCHWAŁA NR 104/XXXI/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym 154.086 KB
UCHWAŁA NR 105/XXXI/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy Opatów nieruchomości gruntowych, celem zwiększenia parametrów drogi gminnej nr 664 042S w Złochowicach 158.975 KB
UCHWAŁA NR 106/XXXII/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok 304.945 KB
UCHWAŁA NR 107/XXXII/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowy zakład budżetowy do budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób i terminy rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu 198.767 KB
UCHWAŁA NR 108/XXXII/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Opatów 161.771 KB
UCHWAŁA NR 109/XXXII /2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Opatów 156.841 KB
UCHWAŁA NR 110 /XXXII/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej 162.580 KB
UCHWAŁA NR 111/XXXII/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Opatów 232.869 KB
UCHWAŁA NR 112/XXXII/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013r 195.150 KB
UCHWAŁA NR 113/XXXIII/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok 239.932 KB
UCHWAŁA NR 114/XXXIII/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Opatów na rok 2013 1.135 MB
UCHWAŁA NR 115/XXXIII/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanoswej Gminy Opatów na lata 2013-2019 1.457 MB
UCHWAŁA NR 116/XXXIII/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok 1.231 MB
UCHWAŁA NR 117/XXXIII/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok 191.139 KB
UCHWAŁA NR 118/XXXIII/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na 2013 rok 892.765 KB
UCHWAŁA NR 119/XXXIII/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany do uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych, oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 90.691 KB
UCHWAŁA NR 120/XXXIII/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 89.173 KB