główna zawartość
artykuł nr 1

Rok 2016

UCHWAŁY RADY GMINY OPATÓW (KADENCJA RADY 2014-2018)

Załączniki:
UCHWAŁA NR 72/XIX/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok 96.597 KB
UCHWAŁA NR 73/XIX/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Opatów na lata 2015-2032" 3.144 MB
UCHWAŁA NR 74/XIX/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w roku 2016 196.278 KB
UCHWAŁA NR 75/XIX/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016r. 197.758 KB
UCHWAŁA NR 76/XIX/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020 232.995 KB
UCHWAŁA NR 77/XIX/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr 59/XVII/2015 Rady Gminy Opatów z dnia 10 grudnia 2015 r. 202.277 KB
UCHWAŁA NR 78/XIX/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych gminy Opatów 358.611 KB
UCHWAŁA NR 79/XIX/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminy Opatów 92.831 KB
UCHWAŁA NR 80/XX/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok 96.869 KB
UCHWAŁA NR 81/XX/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2016-2022 94.131 KB
UCHWAŁA NR 82/XXI/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok 514.121 KB
UCHWAŁA NR 83/XXI/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie: przeznaczenia środków na Budowę Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego 99.032 KB
UCHWAŁA NR 84/XXI/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych 177.763 KB
UCHWAŁA NR 85/XXI/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej 173.910 KB
UCHWAŁA NR 86/XXII/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 czerwca 2016 r. sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2015 rok 171.002 KB
UCHWAŁA NR 87/XXII/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Opatów za 2015 rok 172.574 KB
UCHWAŁA NR 88/XXII/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie za rok 2015 169.547 KB
UCHWAŁA NR 89/XXII/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok 99.887 KB
UCHWAŁA NR 90/XXII/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr 82/XXI/2016 z dnia 31 maja 2016r. 90.507 KB
UCHWAŁA NR 91/XXII/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2016-2022 1.204 MB
UCHWAŁA NR 92/XXII/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w roku 2016 203.771 KB
UCHWAŁA NR 93/XXII/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów 234.142 KB
UCHWAŁA NR 94/XXII/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 93.165 KB
UCHWAŁA NR 95/XXII/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Opatów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 107.751 KB
UCHWAŁA NR 96/XXII/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 501.107 KB
UCHWAŁA NR 97/XXIII/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok 98.657 KB
UCHWAŁA NR 98/XXIV/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok 118.251 KB
UCHWAŁA NR 99/XXIV/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 13 września 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 95.696 KB
UCHWAŁA NR 100/XXIV/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2016-2022 210.827 KB
UCHWAŁA NR 101/XXIV/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Opatów do Stowarzyszenia ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego 181.624 KB
UCHWAŁA NR 102/XXIV/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 96/XXII/2016 z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 570.363 KB
UCHWAŁA NR 103/XXIV/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Opatów 5.975 MB
UCHWAŁA NR 104/XXIV/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Opatów 6.409 MB
UCHWAŁA NR 105/XXV/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok 96.196 KB
UCHWAŁA NR 106/XXV/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2016-2022 1.853 MB
UCHWAŁA NR 107/XXVI/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok 1,018.657 KB
UCHWAŁA NR 108/XXVI/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Opatów 95.005 KB
UCHWAŁA NR 109/XXVI/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 94.430 KB
UCHWAŁA NR 110/XXVI/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 116.718 KB
UCHWAŁA NR 111/XXVI/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017r. 198.412 KB
UCHWAŁA NR 112/XXVI/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej 92.561 KB
UCHWAŁA NR 113/XXVI/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Opatów 545.106 KB
UCHWAŁA NR 114/XXVII/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok 94.680 KB
UCHWAŁA NR 115/XXVII/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 94.053 KB
UCHWAŁA NR 116/XXVII/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy 172.734 KB
UCHWAŁA NR 117/XXVII/2016. RADY GMINY OPATÓW z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Opatowie 182.297 KB
UCHWAŁA NR 118/XXVII/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 96.148 KB
UCHWAŁA NR 119/XXVII/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 110/XXVI/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 93.563 KB
UCHWAŁA NR 120/XXVIII/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Opatów na 2017 rok 4.861 MB
UCHWAŁA Nr 121/XXVIII/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2017 - 2022 1.096 MB
UCHWAŁA NR 122/XXVIII/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok 620.723 KB
UCHWAŁA NR 123/XXVIII/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok 300.390 KB
UCHWAŁA NR 124/XXVIII/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na 2017 rok 1.844 MB