główna zawartość
artykuł nr 1

Rok 2018

UCHWAŁY RADY GMINY OPATÓW (KADENCJA RADY 2014-2018)

Załączniki:
UCHWAŁA NR 178/XXXIX/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 -2020 245.702 KB
UCHWAŁA NR 179/XXXIX/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność komunalną 92.474 KB
UCHWAŁA NR 180/XXXIX/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 143/XXXI/2009 Rady Gminy Opatów z dnia 8 kwietnia 2009 w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Opatów dodatków do wynagrodzenia nagród i dodatków socjalnych. 172.281 KB
UCHWAŁA NR 181/XL/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatów 5.021 MB
UCHWAŁA NR 182/XL/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę 169.961 KB
UCHWAŁA NR 183/XL/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Opatów na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Opatów 699.389 KB
UCHWAŁA NR 184/XL/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w roku 2018 621.052 KB