główna zawartość
artykuł nr 1

Rok 2018

UCHWAŁY RADY GMINY OPATÓW (KADENCJA RADY 2014-2018)

Załączniki:
UCHWAŁA NR 178/XXXIX/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 -2020 245.702 KB
UCHWAŁA NR 179/XXXIX/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność komunalną 92.474 KB
UCHWAŁA NR 180/XXXIX/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 143/XXXI/2009 Rady Gminy Opatów z dnia 8 kwietnia 2009 w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Opatów dodatków do wynagrodzenia nagród i dodatków socjalnych. 172.281 KB
UCHWAŁA NR 181/XL/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatów 5.021 MB
UCHWAŁA NR 182/XL/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę 169.961 KB
UCHWAŁA NR 183/XL/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Opatów na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Opatów 699.389 KB
UCHWAŁA NR 184/XL/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w roku 2018 621.052 KB
UCHWAŁA NR 185/XLI/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok 206.126 KB
UCHWAŁA NR 186/XLI/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Progonozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2018-2022 2.928 MB
UCHWAŁA NR 187/XLI/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 94.087 KB
UCHWAŁA NR 188/XLI/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Opatów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych 182.665 KB
UCHWAŁA NR 189/XLII/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 1,002.219 KB
UCHWAŁA NR 190/XLII/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 116/XXVII/2016 Rady Gminy Opatów z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy 178.471 KB
UCHWAŁA NR 191/XLII/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów 341.770 KB
UCHWAŁA NR 192/XLII/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłaty za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, których organem prowadzącym jest Gmina Opatów 187.326 KB
UCHWAŁA NR 193/XLIII/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok 97.969 KB
UCHWAŁA NR 194/XLIII/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmian do uchwały nr 186/XLI/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Progonozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2018-2022 2.362 MB
UCHWAŁA NR 195/XLIII/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Opatów 208.292 KB
UCHWAŁA NR 196/XLIII/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Opatów, w obrębach geodezyjnych Wilkowiecko, Opatów, Waleńczów, Złochowice, Iwanowice Naboków i Zwierzyniec Pierwszy 11.432 MB
UCHWAŁA NR 197/XLIII/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Iwanowice Duże w narożniku ulic Częstochowska i Spokojna 1.248 MB
UCHWAŁA NR 198/XLIII/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2018-2022 5.905 MB
UCHWAŁA NR 199/XLV/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok 186.576 KB
UCHWAŁA NR 200/XLV/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 100.215 KB
UCHWAŁA NR 201/XLV/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2018- 2026 7.263 MB
UCHWAŁA NR 202/XLVI/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2017 rok 163.175 KB
UCHWAŁA NR 203/XLVI/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Opatów z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok 163.896 KB
UCHWAŁA NR 204/XLVI/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie za rok 2017 163.404 KB
UCHWAŁA NR 205/XLVI/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok 184.463 KB
UCHWAŁA NR 206/XLVI/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawiew ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Opatów 91.914 KB
UCHWAŁA NR 207/XLVII/ 2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok 94.149 KB
UCHWAŁA NR 208/XLVII/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Opatów 94.959 KB
UCHWAŁA NR 209/XLVII/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Opatów 94.128 KB
UCHWAŁA NR 210/XLVII/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 września 2018 r. w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Iwanowice Małe na lata 2018-2020" 698.312 KB
UCHWAŁA NR 211/XLVII/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 września 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 126.004 KB
UCHWAŁA NR 212/XLVII/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Opatów 168.173 KB
UCHWAŁA NR 213/XLVII/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Opatów na rzecz najemców i warunków udzielenia bonifikat 172.041 KB