główna zawartość
artykuł nr 1

Rok 2018

UCHWAŁY RADY GMINY OPATÓW (KADENCJA RADY 2018-2023)

Załączniki:
UCHWAŁA NR 1/I/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Opatów 100 KB
UCHWAŁA NR 2/I/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Opatów 102 KB
UCHWAŁA NR 3/II/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok 208 KB
UCHWAŁA NR 4/II/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 90 KB
UCHWAŁA NR 5/II/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizjnej Rady Gminy Opatów 92 KB
UCHWAŁA NR 6/II/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 91 KB
UCHWAŁA NR 7/II/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Opatów 94 KB
UCHWAŁA NR 8/II/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego do określenia dla Przewodniczącego Rady Gminy podróży służbowej 90 KB
UCHWAŁA NR 9/II/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie desygnowania przedstawiciela gminy Opatów do Rady Społecznej działającej przy Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 90 KB
UCHWAŁA NR 10/II/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 223/XLIX/2018 Rady Gminy Opatów z dnia 30 października 2018 r. 92 KB
UCHWAŁA NR 11/II/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r. 193 KB
UCHWAŁA NR 12/II/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy 94 KB
UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Opatów na 2019 rok 927 KB
UCHWAŁA NR 14/III/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2019-2026 MB
UCHWAŁA NR 15/III/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok 656 KB
UCHWAŁA NR 16/III/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok 296 KB
UCHWAŁA NR 17/III/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na 2019 rok MB
UCHWAŁA NR 18/III/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok 94 KB
artykuł nr 2

Rok 2018

UCHWAŁY RADY GMINY OPATÓW (KADENCJA RADY 2014-2018)

Załączniki:
UCHWAŁA NR 178/XXXIX/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 -2020 246 KB
UCHWAŁA NR 179/XXXIX/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność komunalną 92 KB
UCHWAŁA NR 180/XXXIX/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 143/XXXI/2009 Rady Gminy Opatów z dnia 8 kwietnia 2009 w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Opatów dodatków do wynagrodzenia nagród i dodatków socjalnych. 172 KB
UCHWAŁA NR 181/XL/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatów MB
UCHWAŁA NR 182/XL/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę 170 KB
UCHWAŁA NR 183/XL/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Opatów na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Opatów 699 KB
UCHWAŁA NR 184/XL/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w roku 2018 621 KB
UCHWAŁA NR 185/XLI/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok 206 KB
UCHWAŁA NR 186/XLI/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Progonozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2018-2022 MB
UCHWAŁA NR 187/XLI/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 94 KB
UCHWAŁA NR 188/XLI/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Opatów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych 183 KB
UCHWAŁA NR 189/XLII/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 1,002 KB
UCHWAŁA NR 190/XLII/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 116/XXVII/2016 Rady Gminy Opatów z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy 178 KB
UCHWAŁA NR 191/XLII/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów 342 KB
UCHWAŁA NR 192/XLII/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłaty za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, których organem prowadzącym jest Gmina Opatów 187 KB
UCHWAŁA NR 193/XLIII/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok 98 KB
UCHWAŁA NR 194/XLIII/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmian do uchwały nr 186/XLI/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Progonozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2018-2022 MB
UCHWAŁA NR 195/XLIII/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Opatów 208 KB
UCHWAŁA NR 196/XLIII/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Opatów, w obrębach geodezyjnych Wilkowiecko, Opatów, Waleńczów, Złochowice, Iwanowice Naboków i Zwierzyniec Pierwszy 11 MB
UCHWAŁA NR 197/XLIII/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Iwanowice Duże w narożniku ulic Częstochowska i Spokojna MB
UCHWAŁA NR 198/XLIII/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2018-2022 MB
UCHWAŁA NR 199/XLV/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok 187 KB
UCHWAŁA NR 200/XLV/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 100 KB
UCHWAŁA NR 201/XLV/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2018- 2026 MB
UCHWAŁA NR 202/XLVI/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2017 rok 163 KB
UCHWAŁA NR 203/XLVI/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Opatów z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok 164 KB
UCHWAŁA NR 204/XLVI/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie za rok 2017 163 KB
UCHWAŁA NR 205/XLVI/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok 184 KB
UCHWAŁA NR 206/XLVI/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawiew ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Opatów 92 KB
UCHWAŁA NR 207/XLVII/ 2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok 94 KB
UCHWAŁA NR 208/XLVII/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Opatów 95 KB
UCHWAŁA NR 209/XLVII/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Opatów 94 KB
UCHWAŁA NR 210/XLVII/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 września 2018 r. w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Iwanowice Małe na lata 2018-2020" 698 KB
UCHWAŁA NR 211/XLVII/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 września 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 126 KB
UCHWAŁA NR 212/XLVII/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Opatów 168 KB
UCHWAŁA NR 213/XLVII/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Opatów na rzecz najemców i warunków udzielenia bonifikat 172 KB
UCHWAŁA NR 214/XLVIII/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok 334 KB
UCHWAŁA NR 215/XLVIII/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Opatów 95 KB
UCHWAŁA NR 216/XLVIII/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie 284 KB
UCHWAŁA NR 217/XLIX/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok 213 KB
UCHWAŁA NR 218/XLIX/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2018- 2026 187 KB
UCHWAŁA NR 219/XLIX/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów MB
UCHWAŁA NR 220/XLIX/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie 268 KB
UCHWAŁA NR 221/XLIX/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność komunalną 90 KB
UCHWAŁA NR 222/XLIX/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 października 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Opatów 93 KB
UCHWAŁA NR 223/XLIX/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 93 KB
UCHWAŁA NR 224/XLIX/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 30/VIII/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa od osób fizycznych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 101 KB