główna zawartość
artykuł nr 1

Rok 2019

UCHWAŁY RADY GMINY OPATÓW (KADENCJA RADY 2018-2023)

Załączniki:
UCHWAŁA NR 19/IV/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019 - 2023 184 KB
UCHWAŁA NR 20/IV/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 96 KB
UCHWAŁA NR 21/IV/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 96 KB
UCHWAŁA NR 22/IV/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw w gminie Opatów 90 KB
UCHWAŁA NR 23/IV/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu 90 KB
UCHWAŁA NR 24/IV/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych i zwrotu kosztów podróży służbowej 97 KB
UCHWAŁA NR 25/IV/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 95 KB