główna zawartość
artykuł nr 1

Rok 2020

UCHWAŁY RADY GMINY OPATÓW (KADENCJA RADY 2018-2023)

Załączniki:
UCHWAŁA NR 79/XV/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zmian do uchwały Nr 74/XIV/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. 112 KB
UCHWAŁA NR 80/XV/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Opatów z tym samym dzierżawcą na okres 3 lat 170 KB
UCHWAŁA NR 81/XV/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Opatów 99 KB
UCHWAŁA NR 82/XV/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na 2020 rok 769 KB
UCHWAŁA NR 83/XVI/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie przez zmianę jej siedziby 188 KB
UCHWAŁA NR 84/XVII/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej jej podziałem 179 KB
UCHWAŁA NR 85/XVIII/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok 127 KB
UCHWAŁA NR 86/XVIII/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Opatowie 187 KB
UCHWAŁA NR 87/XVIII/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opatów, użytkownikowi wieczystemu 183 KB
UCHWAŁA NR 88/XVIII/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 344 KB
UCHWAŁA NR 89/XVIII/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 191 KB
UCHWAŁA NR 90/XVIII/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów 324 KB
UCHWAŁA NR 91/XVIII/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Opatów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 129 KB
UCHWAŁA NR 92/XVIII/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Opatów 123 KB
UCHWAŁA NR 93/XIX/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok 247 KB
UCHWAŁA NR 94/XIX/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 101 KB
UCHWAŁA NR 95/XIX/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie 102 KB
UCHWAŁA NR 96/XIX/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Opatów MB
UCHWAŁA NR 97/XIX/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opatów, użytkownikowi wieczystemu 182 KB
UCHWAŁA NR 98/XIX/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opatów 184 KB
UCHWAŁA NR 99/XIX/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 721 KB
UCHWAŁA NR 100/XIX/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości 266 KB
UCHWAŁA NR 101/XIX/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 494 KB
UCHWAŁA NR 102/XIX/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej w Opatowie przez zmianę jej siedziby 184 KB
UCHWAŁA NR 103/XX/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Opatów, w obrębach geodezyjnych Iwanowice Duże, Iwanowice Małe, Opatów, Waleńczów, Wilkowiecko, Złochowice, Zwierzyniec Drugi i Zwierzyniec Pierwszy 19 MB