główna zawartość
artykuł nr 1

Przebudowa ulicy Spokojnej w Iwanowicach DużychPrzebudowa ulicy Dębowej w Zwierzyńcu Pierwszym

 Opatów, dnia 04.10.2006 r.

Nr ADO 341/6/2006

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

Ø Przebudowa ulicy Spokojnej w Iwanowicach Dużych.

Ø Przebudowa ulicy Dębowej w Zwierzyńcu Pierwszym.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Wójt Gminy Opatów działający w imieniu Gminy Opatów

ul. Tadeusza Kościuszki 27

Kod: 42-152 Opatów

www: bip.opatow.akcessnet.net 

e-mail: opatow@gminyrp.pl

Godziny urzędowania: 

Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30 - 15.30

Wtorek 7.30 - 16.00

Piątek 7.30 - 15.00 

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest bezpłatna do pobrania ze strony internetowej www.bip.opatow.akcessnet.net lub można odebrać w Urzędzie Gminy Opatów, ul. T. Kościuszki 27, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Inspektor Urzędu Gminy mgr Robert Puchała i mgr Jacek Popęda.

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest:

 Ø Przebudowa ulicy Spokojnej w Iwanowicach Dużych.

Zakres robót obejmuje:

  1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym – 0,475 km.

  2. Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki – 10,00 m.

  3. Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczonym mechanicznie o gr. do 10 cm – średnia grubość 7 cm – 186,818 m3.

  4. Zaklinowanie i wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie, średnia grubość warstwy klinującej 2 cm (50kg.m2) – 133,441 t.

  5. Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8 mm, o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna) – 2668,820 m2.

  6. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu B-10, na podsypce cementowo-piaskowej – 10,00 m.

Ø  Przebudowa ulicy Dębowej w Zwierzyńcu Pierwszym.

Zakres robót obejmuje:

1.      Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym – 0,047 km.

2.      Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. III z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. – odwiezienie ziemi z koryta na poszerzeniu i plantowaniu poboczy – 66,400 m3.

3.      Koryto gł. 25 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni – 76,000 m2.

4.      Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm na poszerzeniu jezdni – 76,000 m2.

5.      Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczonym mechanicznie o gr. do 10 cm – średnia grubość warstwy wyrównawczej 7 cm – 120,470 m3.

6.      Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie, warstwa klinująca z betonu asfaltowego grubości średnio 2 cm (50kg.m2) – 86,050 t.

7.      Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8 mm, o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna) – 1721,000 m2.

8.      Plantowanie poboczy wykonywane ręcznie przy grubości ścinania 10 cm – 474,000 m2.

9.      Wyrównanie i umocnienie poboczy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczonym mechanicznie o gr. do 10 cm. Pobocza umocnione na szerokości 20,0 – 30,0 cm – 21,440 m3.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: do dnia 25 listopada 2006 roku.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

2)posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferenci muszą się wykazać dokumentami określonymi w SIWZ.

8) Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium                                              |Waga|

---------------------------------------------------------------------------

|Cena                                                                        |100|

---------------------------------------------------------------------------

10) Miejsce i termin składania ofert:

W siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Opatów

ul. Tadeusza Kościuszki 27

42-152 Opatów

Sekretariat Urzędu Gminy Opatów

do dnia 12.10.2006 r. do godz. 10:00

11) Termin związania ofertą:

Oferenci pozostają związani ofertą  do dnia 17 listopada 2006 r.

____________________________________

Wójt Gminy Opatów działający w imieniu Gminy Opatów

                                                                         Opatów, dnia 12.10.2006 r.

Nr ADO 341/6/2006

OGŁOSZENIE

O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 Informuję, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na

- Przebudowę ulicy Spokojnej w Iwanowicach Dużych,

- Przebudowę ulicy Dębowej w Zwierzyńcu Pierwszym,

wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych

42-100 Kłobuck, ul. Wojska Polskiego 8

Cena oferty (brutto): 300 083,20 zł

Słownie: trzysta tysięcy, osiemdziesiąt trzy złote, 20/100.

____________________________________

Wójt Gminy Opatów działający w imieniu Gminy Opatów

artykuł nr 2

Dostawa 1420.2 ton nawozu wapniowo – węglanowego nie zawierającego magnezu dla potrzeb rolników z terenu gminy Opatów.

    Opatów, dnia 02.10.2006 r.

 

Nr ADO 341/5/2006

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

Dostawa 1420.2 ton nawozu wapniowo – węglanowego nie zawierającego magnezu dla potrzeb rolników z terenu gminy Opatów.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Wójt Gminy Opatów działający w imieniu Gminy Opatów

ul. Tadeusza Kościuszki 27

Kod: 42-152 Opatów

www: bip.opatow.akcessnet.net 

e-mail: opatow@gminyrp.pl

 

Godziny urzędowania:

Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30 - 15.30

Wtorek 7.30 - 16.00

Piątek 7.30 - 15.00 

2) Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro.

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest bezpłatna do pobrania ze strony internetowej www.bip.opatow.akcessnet.net lub można odebrać w Urzędzie Gminy Opatów, ul. T. Kościuszki 27, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Inspektor Urzędu Gminy Robert Puchała i Stanisław Kauf.

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa 1.420.2 ton nawozu wapniowo – węglanowego nie zawierającego magnezu dla potrzeb rolników z terenu gminy Opatów o następujących parametrach:

-        uziarnienie 0-2 mm

-        zawartość czystego składnika w przeliczeniu na CaO ( tlenek wapnia ) powyżej 50%

 

Miejsce dostawy – gospodarstwa rolne na terenie gminy Opatów wg listy.   

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV – 24158000-6 różne nawozy 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

2)posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferenci muszą się wykazać dokumentami określonymi w SIWZ.

8) Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium                                              |Waga|

---------------------------------------------------------------------------

|Cena                                                                        |100|

---------------------------------------------------------------------------

10) Miejsce i termin składania ofert:

W siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Opatów

ul. Tadeusza Kościuszki 27

42-152 Opatów

Sekretariat Urzędu Gminy Opatów

do dnia 10.10.2006 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert w siedzibie Zamawiającego w dniu 10.10.2006 r., godz. 1015 sala posiedzeń Urzędu Gminy.

11) Termin związania ofertą:

Oferenci pozostają związani ofertą 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

____________________________________

Wójt Gminy Opatów działający w imieniu Gminy Opatów

                                                                                                  Opatów, dnia 10.10.2006 r.

Nr ADO 341/5/2006

 

OGŁOSZENIE

O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na dostawę 1420.2 ton nawozu wapniowo – węglanowego nie zawierającego magnezu dla potrzeb rolników z terenu gminy Opatów, wybrano ofertę firmy:

 

„EKO-WAP”

Bibrowski, Drozdowski, Piekaj Sp. j.

Siedliska 39

32-200 Miechów

Cena oferty (brutto): 70 946,09 zł

 

Słownie: siedemdziesiąt tysięcy, dziewięćset czterdzieści sześć złotych, 09/100

Załączniki:
SIWZ 87 KB
artykuł nr 3

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI OPATÓW

                                                                                                     Opatów, dnia 28.09.2006 r.

Nr ADO 341/4/2006

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI OPATÓW 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Wójt Gminy Opatów działający w imieniu Gminy Opatów

ul. Tadeusza Kościuszki 27

Kod: 42-152 Opatów

www: bip.opatow.akcessnet.net 

e-mail: opatow@gminyrp.pl

Godziny urzędowania: 

Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30 - 15.30

Wtorek 7.30 - 16.00

Piątek 7.30 - 15.00 

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest bezpłatna do pobrania ze strony internetowej www.bip.opatow.akcessnet.net lub można odebrać w Urzędzie Gminy Opatów, ul. T. Kościuszki 27, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu.

 

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Inspektor Urzędu Gminy Robert Puchała i Krystyna Jędrycha.

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa boiska sportowego w miejscowości Opatów.

Zakres robót obejmuje:

  1. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego 0/63 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm – 556,6 m2

  2. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/16 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 989,00 m2

  3. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm – 989,00 m2.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: do dnia 14 listopada 2006 roku.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

2)posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferenci muszą się wykazać dokumentami określonymi w SIWZ.

8) Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium                                              |Waga|

---------------------------------------------------------------------------

|Cena                                                            |100|

---------------------------------------------------------------------------

10) Miejsce i termin składania ofert:

W siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Opatów

ul. Tadeusza Kościuszki 27

42-152 Opatów

Sekretariat Urzędu Gminy Opatów

do dnia 09.10.2006 r. do godz. 10:00

11) Termin związania ofertą:

Oferenci pozostają związani ofertą  do dnia 7 listopada 2006 r.

__________________________________________

Wójt Gminy Opatów działający w imieniu Gminy Opatów

                                                                                                Opatów, dnia 09.10.2006 r.

Nr ADO 341/4/2006

 OGŁOSZENIE

O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

             Wójt Gminy Opatów informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wykonanie budowy boiska sportowego w miejscowości Opatów, wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych

42-100 Kłobuck, ul. Wojska Polskiego 8

Cena oferty (brutto): 69 516,60

Słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy, pięćset szesnaście złotych, 60/100

                                                                                        

Wójt Gminy Opatów

Załączniki:
SIWZ 656 KB
artykuł nr 4

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI OPATÓW

.

artykuł nr 5

„Wykonanie zabudowy pożarniczej na podwoziu samochodu...

.