główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie wyników na wykonanie dokumentacji technicznej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Opatowie

  Opatów, dnia 29.11.2007 r.

Nr ADO 341/5/2007

 

OGŁOSZENIE

O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

 

Dotyczy ogłoszenia Wójta Gminy Opatów z dnia 20.11.2007 r. opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 227218-2007 r., oraz na stronie internetowej www.bip.opatow.akcessnet.net i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Opatowie, ul. Kościuszki 27, 42-152 Opatów na usługę „Wykonania dokumentacji technicznej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Opatowie”

 

  1. Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę.

Oferta nr 1 złożona przez: Zakład Projektowo-Usługowy „NOSAN”, 45-217 KIELCE ul. Hauke Bosaka 9, z ceną brutto: 124 440,00 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące czterysta czterdzieści złotych 00/100).

 

2.   Z postępowania wykluczono 0 wykonawców.

3.   Z postępowania odrzucono 0 ofert.

4.   Punktacja ofert:

 

Oferta nr 1

Kryterium 1 - cena:

124 440,00:124 440,00x60 pkt = 60 pkt

 

Kryterium 2 - efekt ekologiczny:

BZT5 (mg O2/dm3) – 2,4:2,4x40 pkt = 40 pkt

ChZT (mg O2/dm3) – 40,2:40,2x40 pkt = 40 pkt

Zawiesina ogólna (mg/m3) – 4,0:4,0x4,0 pkt = 40 pkt

 

Uzasadnienie wyboru – łączna ocena badanej oferty wynosi 100 punktów.

 

Wybrano ofertę złożoną przez: Zakład Projektowo-Usługowy „NOSAN”, 45-217 Kielce, ul. Hauke Bosaka 9, z ceną brutto: 124 440,00 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące czterysta czterdzieści złotych 00/100).

Wójt Gminy Opatów

Bogdan Sośniak

artykuł nr 2

Wykonanie dokumentacji technicznej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Opatowie

Opatów, dnia 20.11.2007 r.

Nr ADO 341/5/2007

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Przedmiot zamówienia:

„Wykonanie dokumentacji technicznej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Opatowie”

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Wójt Gminy Opatów działający w imieniu Gminy Opatów

ul. Tadeusza Kościuszki 27

Kod: 42-152 Opatów

www: bip.opatow.akcessnet.net 

e-mail: opatow@gminyrp.pl

 

Godziny urzędowania:

Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest bezpłatna do pobrania ze strony internetowej www.bip.opatow.akcessnet.net lub można odebrać w Urzędzie Gminy Opatów, ul. T. Kościuszki 27, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu.

 

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Inspektor Urzędu Gminy mgr Robert Puchała.

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oczyszczalni ścieków w Opatowie dla docelowo 6 892 RLM z wydzieleniem I etapu w postaci przedmiarów robót dla 3500 RLM (Gospodarka osadowa, infrastruktura towarzysząca winna być docelowo sprzedmiarowana dla I etapu), wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań i uzgodnień potrzebnych do wydania pozwolenia na budowę przez Starostwo Powiatowe.

Projekt budowlano-wykonawczy:

a) projekt budowlany w rozumieniu art. 34 ustawy prawo budowlane,

b) projekt wykonawczy stanowi uszczegółowienie projektu budowlanego dla potrzeb wykonawstwa.

W ramach projektu budowlano-wykonawczego należy wykonać:

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno-budowlany (z uwzględnieniem wykonania badań 

geologicznych),

- projekt technologiczny,

- projekt sieci zewnętrznych i wewnętrznych,

- projekt branży elektrycznej

- projekt automatyki (w tym wizualizacja oraz przekaz i odbiór informacji),

- projekt drogowy,

- projekt zieleni

- inne niezbędne projekty branżowe ( np. wodociąg, kanalizacja, zasilanie elektryczne).

 

Oferent w ramach realizacji zamówienia jest zobowiązany do wykonania wszystkich prac przedprojektowych niezbędnych do wydania przez Gminę i Starostwo Powiatowe stosownych decyzji.

a/ pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie wylotu ścieków oczyszczonych,

b/ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wykonawca winien wykonać raport oddziaływania inwestycji na środowisko),

c/ pozwolenia na budowę,

d/ i innych.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

74.23.22.00-6

74.23.22.20-2

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: do dnia 28 lutego 2008 roku.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

2)posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferenci muszą się wykazać dokumentami określonymi w SIWZ.

8) Informacja na temat wadium:

Ustala się wadium  w wysokości: 5.000,00 zł, słownie: pięć tysięcy zł.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium   |Waga|

---------------------------------------------------------------------------

|Cena    |60|

---------------------------------------------------------------------------

Efekt ekologiczny zaprojektowanych

przez projektanta i działających

oczyszczalni ścieków    |40|

---------------------------------------------------------------------------

10) Miejsce i termin składania ofert:

W siedzibie zamawiającego

ul. Tadeusza Kościuszki 27, 42-152 Opatów

do dnia 29.11.2007 r. do godz. 10:00

11)  Miejsce otwarcia ofert:

Urząd Gminy Opatów

ul. T. Kościuszki 27

42-152 Opatów

Sala posiedzeń Urzędu Gminy Opatów pokój nr 13

dnia 29.11.2007r. o godz. 1015

12) Termin związania ofertą:

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 

__________________________________

Wójt Gminy Opatów działający w imieniu Gminy Opatów

Załączniki:
SIWZ MB
artykuł nr 3

Ogłoszenie wyników „Zagospodarowanie centrum wsi Wilkowiecko, polegające na remoncie nawierzchni parkingu oraz odcinka chodnika”.

                                                                          Opatów, dnia 24.09.2007 r.
ADO 341/4/2007

OGŁOSZENIE
O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Informuję, że w wyniku zapytania ofertowego na wykonanie „Zagospodarowania centrum wsi Wilkowiecko, polegającego na remoncie nawierzchni parkingu oraz odcinka chodnika”
wybrano ofertę firmy:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
"WILK" UL. Jasna 33, 42-100 Kłobuck


Cena oferty (netto): 33 239,03 PLN
Cena oferty (brutto): 40 551,62 PLN
Wójt Gminy

Bogdan Sośniak

artykuł nr 4

Zagospodarowanie centrum wsi Wilkowiecko, polegające na remoncie nawierzchni parkingu oraz odcinka chodnika.

ADO 341/4/2007                                                                   Opatów, dnia 12.09.2007 r.

GMINA OPATÓW

Opatów ul. Kościuszki 27, 42-152 Opatów
www.bip.opatow.akcessnet.net

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej, kwoty określonej w art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla robót budowlanych
„Zagospodarowanie centrum wsi Wilkowiecko, polegające na remoncie nawierzchni parkingu oraz odcinka chodnika”.

Przedmiot zamówienia:
„Zagospodarowanie centrum wsi Wilkowiecko, polegające na remoncie nawierzchni parkingu oraz odcinka chodnika”.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych, polegających na remoncie nawierzchni parkingu oraz odcinka chodnika w Wilkowiecku.

Szczegółowy zakres prac określony jest w przedmiarze robót stanowiących załącznik nr 2 do ogłoszenia.
Wymagany termin realizacji zamówienia : 30.10.2007 r.
Kryteria wyboru: cena  - 100%
Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do 20.09.2007 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Opatów - pok. nr 9, ul. Kościuszki 27, 42-152 Opatów,.

Wójt Gminy Opatów
Bogdan Sośniak

Załączniki:
Pełna treść ogłoszenia MB
artykuł nr 5

Ogłoszenie wyników na wykonanie przebudowy odcinka drogi dojazdowej do pól D-629 w Waleńczowie

 Opatów, dnia 03.08.2007 r.

Nr ADO 341/3/2007

 

OGŁOSZENIE

O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wykonanie przebudowy odcinka drogi dojazdowej do pól D-629 w Waleńczowie.

 

1.      Do upływu terminu składania ofert złożono 6 ofert.

-          oferta nr 1 złożona przez: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LARIX” Janusz Sowa, ul  Klonowa 11, 42-700 Lubliniec z ceną brutto: 99719,49 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych 49/100),

-          oferta nr 2 złożona przez: Zakład Budownictwa Drogowego Wodno-Kanalizacyjnego i Transportu Edward Hucz, ul. 3-go Maja 27, 42-283 Boronów, z ceną brutto: 141 360,89 zł (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 89/100),

-          oferta nr 3 złożona przez: Zakład Usługowy Drogownictwa „ZUD” Tadeusz Garyga,   ul. Bratków 6, 46-320 Praszka, z ceną brutto: 133 341,83 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści jeden złotych 83/100),

-          oferta nr 4 złożona przez: Firmę Usługowo – Handlową Maciej Dobosz, Kuźniczka 32 42-160 Krzepice, z ceną brutto: 102 581,82 zł (słownie: sto dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt  jeden złotych 82/100),

-          oferta nr 5 złożona przez: Z.P.H.U. Stefan Kot, Wilkowiecko, ul. 3-go Maja 21, 42-152 Opatów, z ceną brutto: 95 619,66 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewiętnaście złotych 66/100),

-          oferta nr 6 złożona przez: Firmę „POLDEK” Marek Włodarczyk, ul. Długosza 89,     42-100 Kłobuck, z ceną brutto: 96 457,57 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 57/100),

2.      Z postępowania wykluczono 0 wykonawców.

3.      Z postępowania odrzucono 0 ofert.

4.      Punktacja ofert:

Oferta nr 1 – 95 619,66 zł : 99 719,49 zł x 100 pkt = 95 pkt

Oferta nr 2 – 95 619,66 zł : 141 360,89 zł x 100 pkt = 67 pkt

Oferta nr 3 – 95 619,66 zł : 133 341,83 zł x 100 pkt = 71 pkt

Oferta nr 4 – 95 619,66 zł : 102 581,82 zł x 100 pkt = 93 pkt

Oferta nr 5 – 95 619,66 zł : 95 619,66 zł x 100 pkt = 100 pkt

Oferta nr 6 – 95 619,66 zł : 96 457,57 zł x 100 pkt = 99 pkt

5.      Wybrano ofertę złożoną przez: Z.P.H.U. Stefan Kot, Wilkowiecko, ul. 3-go Maja 21, 42-152 Opatów, z ceną brutto: 95 619,66 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewiętnaście złotych 66/100). 

Uzasadnienie wyboru – najniższa cena 

Wójt Gminy

Bogdan Sośniak