główna zawartość
artykuł nr 1

POLITYKA ŚRODOWISKOWA

Gminy Opatów

Wójt Gminy Opatów jest świadomy zakresu oraz skali wpływu gminy na środowisko. Dlatego chce wspomagać proces integracji Polski z Unią Europejską oraz realizację ustaleń akcesyjnych przez systemowe wdrażanie w gminie zasad zrównoważonego rozwoju oraz przestrzeganie podstawowych wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska. Dążymy do ciągłego zmniejszania negatywnego wpływu naszej gminy na środowisko, zachowania i rozwoju terenów chronionych oraz oszczędnego i racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi. Działania nasze prowadzimy w sposób zorganizowany. W tym celu wdrażamy system zarządzania środowiskowego kierując się zasadą zapobiegania zanieczyszczeniom - Czystszą Produkcją oraz podstawowymi wymaganiami międzynarodowych norm serii ISO 14000. Współdziałamy w tym zakresie z innymi gminami i powiatem/ z gminami działającymi na terenie powiatu oraz podmiotami gospodarczymi i innymi organizacjami funkcjonującymi w gminie/powiecie. W naszych działaniach koncentrujemy się w szczególności na problemach priorytetowych z punktu widzenia stałego ograniczania negatywnego wpływem naszej gminy na środowisko, którymi są: - Ochrona wód i gospodarka wodna, - Gospodarka odpadami, w szczególności odpadami komunalnymi, - Emisja zanieczyszczeń do powietrza, w szczególności ze źródeł niskich, - Oszczędne użytkowanie surowców, materiałów, energii i wody w gospodarstwach domowych oraz w podmiotach gospodarczych, - Rozwój terenów chronionych i leśnych - Emisja hałasu komunikacyjnego - Zagospodarowanie terenów zdegradowanych. Szczególną wagę przywiązujemy do zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz przeciwdziałania powodziom, pożarom i innym katastrofom ekologicznym. Na terenie gminy wspieramy stosowanie najlepszych dostępnych technik i technologii, stosowanie odnawialnych źródeł energii oraz edukację ekologiczną pracowników administracji samorządowej. Staramy się upowszechniać wiedzę dotyczącą konieczności ochrony środowiska w naszej gminie wśród przedsiębiorców i społeczeństwa. Polityka Środowiskowa jest znana i realizowana przez naszych pracowników oraz udostępniana zainteresowanym stronom.

Wójt Gminy Bogdan Sośniak

Opatów, dnia 08.09.2006 r.