główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 29/V/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 lutego...

UCHWAŁA NR 29/V/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

artykuł nr 2

Informacja o nowych stawkach taryf za dostarczanie wody i...

Informacja o nowych stawkach taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Opatów.

artykuł nr 3

Klauzula informacyjna dla interesantów Zakładu Gospodarki...

Klauzula informacyjna dla interesantów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie dot. ochrony danych osobowych

artykuł nr 4

Informacja o jakości wody w 2017 r. na ternie gminy Opatów.

Informacja o jakości wody w 2017 r. na ternie gminy Opatów.

artykuł nr 5

Informacje

Uchwała Nr 158/XXXIII/2005

Rady Gminy w Opatowie

z dnia 29 grudnia 2005r.

 

w sprawie utworzenia zakładu budżetowego p. n. Zakład Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Opatowie

 

Na podstawie art. 9 ust. 1, 18 ust. 2 pkt 9 lit "h" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm. ) art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 z 2003r., poz. 148 z późn. zm. ) oraz art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 z 1997r. poz. 43 z późn. zm. ) Rada Gminy Opatów uchwala, co następuje:

§ 1.

Tworzy się zakład budżetowy pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie, zwany dalej Zakładem.

§ 2

Zakład prowadzić będzie gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu (Dz. U. z 2005r. Nr 23 poz. 190).

§ 3

1. Przedmiotem działalności Zakładu jest prowadzenie działalności usługowej, produkcyjnej oraz handlowej w zakresie:

a) gospodarki komunalnej, w szczególności:

utrzymanie i eksploatacja stacji Uzdatniania Wody w Opatowie oraz studni w Wilkowiecku  i zbiornika wyrównawczego w Waleńczowie, przepompowni w Złochowicach wraz z siecią wodociągową w gminie Opatów

b) gospodarki mieszkaniowej,

c) utrzymania zieleńców i placów.

2. Szczegółowy zakres zadań Zakładu określi statut.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

 

Dostępne kategorie:
Informacje