główna zawartość
artykuł nr 1

Nabór na rachmistrza spisowego w NSP 2011

Wójt Gminy Opatów – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
- do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku

 

Na podstawie art. 18 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 277), ogłaszam nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy OpatówKandydat na rachmistrza spisowego winien spełniać następujące warunki:
1) mieć ukończone 18 lat,
2) posiadać co najmniej średnie wykształcenie
3) zamieszkiwać na terenie gminy Opatów,
4)być osobą godną zaufania i dyspozycyjną (nie zaleca się aby rachmistrzami były osoby zatrudnione na pełny etat),
5) być w pełni sprawny fizycznie ze względu na specyfikę pracy,
6) posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzać zaufanie wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiady
7) być asertywny, uprzejmy i cierpliwy, umieć zachować spokój podczas prowadzenia rozmów, a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych,
8) posiadać dobre umiejętności obsługi komputera oraz posiadać praktyczna znajomość funkcjonowania systemu GPS


HARMONOGRAM ZADAŃ – dyspozycyjność rachmistrzów
w okresie styczeń – luty 2011 r. - szkolenie rachmistrzów  (czas trwania szkolenia: 4 dni - 24 godziny szkoleniowe) zakończone egzaminem.
6-7 kwietnia 2011 r. - szkolenie uzupełniające i odprawa przedspisowa dla rachmistrzów.
8 kwietnia 2011 r. – 30 czerwca 2011 r. – spis powszechny ludności i mieszkań.

TRYB POWOŁYWANIA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
1) Wyłonieni w wyniku naboru kandydaci na rachmistrzów zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami hand-held oraz zainstalowanymi na nich aplikacjami.
2) Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie będzie mógł przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
3) Rachmistrze spisowi będą powołani przez Dyrektora Urzędu Statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o obowiązku przestrzegania tajemnicy statystycznej.
4) Praca rachmistrza spisowego wykonywana będzie na podstawie umowy zlecenia.
5) Rachmistrze spisowi w trakcie szkolenia i na czas prowadzenia prac spisowych zostaną wyposażeni w urządzenia typu hand–held. Odpowiedzialność rachmistrzów za powierzony sprzęt ustalona została według odrębnych zasad.

SKŁADANIE OFERT:
W celu zgłoszenia swojej kandydatury należy osobiście złożyć wypełniony formularz w Urzędzie Gminy Opatów, ul. T. Kościuszki 27 (pokój nr 1).
Formularz dostępny w Urzędzie Gminy Opatów (pokój nr 1), oraz w załączniku pniżej.

Termin składania ofert: do 20 grudnia 2010 roku, do godziny 15.30

 

/Gminny Komisarz Spisowy/
Załączniki:
Formularz zgłoszeniowy 131 KB
artykuł nr 2

Komunikat

K O M U N I K A T


Wójta Gminy Opatów

z dnia 29 listopada 2010r.

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

 

 Działając na podstawie Uchwały Nr 228/L/2010 Rady Gminy Opatów z dnia 29 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Zarządzenia Wójta Gminy Opatów Nr 0151/44/2010 z dnia 29 listopada 2010r.,

zapraszam organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach

projektu Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.


Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących na terenie Gminy Opatów działalność pożytku publicznego.


Konsultacje będą prowadzone w dniach 29 listopada 2010r. do 14 grudnia 2010r. – w formie wyrażenia opinii lub złożenia uwag do projektu rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi.

 Opinie lub uwagi należy złożyć:

- osobiście w Urzędzie Gminy Opatów - sekretariat

- przesłać na adres poczty elektronicznej: opatow@gminyrp.pl

- przesłać faxem na nr 34 319-60-81

- przesłać na adres: Urząd Gminy Opatów, ul. Kościuszki 27, 42-152 Opatów

w nieprzekraczalnym terminie do 14 grudnia 2010r. 


Uwagi lub wnioski zgłoszone po 14 grudnia 2010r. pozostawia się bez rozpatrzenia.


Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Anita Mońka – podinspektor,
tel. 34 319-60-93

 

 

Wójt Gminy Opatów

 mgr inż. Bogdan Sośniak

artykuł nr 3

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatów

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatów

 

    Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy w Opatowie Nr 125/XXVII/2008 z dnia 20 grudnia 2008 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15.09.2010 r. do 15.10.2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Opatowie, ul. Kościuszki 27, pokój nr 4 w godz. od 8.00 do 15.00.

    Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.10.2010 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Opatowie, ul. Kościuszki 27 o godz. 8.00.
 
    Uwagi dotyczące projektu zmiany studium można składać na piśmie do Wójta Gminy Opatów, w kancelarii Urzędu Gminy w Opatowie, ul. Kościuszki 27, w godzinach pracy Urzędu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.11.2010 roku.

 

Wójt Gminy Opatów
mgr inż. Bogdan Sośniak
artykuł nr 4

Nabór na rachmistrza spisowego przy PSR 2010

Wójt Gminy Opatów – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz.U. Nr 126, poz. 1040) ogłasza się nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Opatów.


Kandydat na rachmistrza spisowego winien spełniać następujące warunki:

1) mieć ukończone 18 lat,
2) posiadać co najmniej średnie wykształcenie (preferowane rolnicze, geodezyjne lub ekonomiczne), wskazane jest, aby kandydat na rachmistrza posiadał wiedzę z zakresu rolnictwa w podstawowym zakresie,
3) zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie gminy Opatów,
4) być w pełni sprawny fizycznie ze względu na specyfikę pracy,
5) posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzać zaufanie wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiady
6) być asertywny, uprzejmy i cierpliwy, umieć zachować spokój podczas prowadzenia rozmów, a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych,
7) posiadać dobre umiejętności obsługi komputera
8) być obeznany z funkcjonowaniem systemu GPS oraz umiejętność praktycznego wykorzystania map cyfrowych.


HARMONOGRAM ZADAŃ – dyspozycyjność rachmistrzów

1) 20 czerwca – 31 lipca 2010 r. - szkolenie rachmistrzów- czas trwania szkolenia: 4 dni (24 godziny szkoleniowe, z czego 18 godzin będzie poświęcone na omówienie i warsztaty z aplikacją mobilną w trybie obchodu i spisu) zakończonego egzaminem,

2) 09 – 23 sierpnia 2010 r. - obchód przedspisowy

3) 06 - 07 września 2010 r. szkolenie uzupełniające oraz odprawa przedspisowa dla rachmistrzów

4) 08 września – 31 października 2010 r. spis rolny

W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem typu hand-held, wyposażonym w specjalnie opracowaną aplikacją formularzową, opracowanie GIS ( system informacji geograficznej ) oraz moduł aplikacji zarządczej (kalendarz pracy).


SKŁADANIE OFERT:

W celu zgłoszenia swojej kandydatury należy osobiście złożyć wypełniony formularz w Urzędzie Gminy Opatów, ul. T. Kościuszki 27 (pokój nr 1).
Formularz dostępny w Urzędzie Gminy Opatów (pokój nr 1), oraz w załączniku pniżej.

Termin składania ofert: do 16 czerwca 2010 roku, do godziny 15.30

Ważna informacja!

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Wójta jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

 

/Gminny Komisarz Spisowy/

Załączniki:
Formularz 105 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E


KOMISJA KONKURSOWA powołana zarządzeniem Wójta Gminy Opatów do przeprowadzenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2010r. stwierdza, że OFERTA KLUBU SPOTROWEGO MARATON w Waleńczowie na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2010r. p.n. „Rozwój sportu i kultury fizycznej oraz promocja zdrowego stylu życia na terenie gminy Opatów” spełnia wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie oraz w REGULAMINIE KONKURSU. W związku z powyższym wybrana została do realizacji w/w zadania.


Opatów, dnia 19.03.2010 r.

Przewodnicząca KOMISJI