główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o zakończonych konsultacjach

Wójt Gminy Opatów
informuje, że w dniu 07.11.2011 r. zakończyły się konsultacje projektu uchwały
w sprawie: „Rocznego programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012r.”
Do w/w projektu uchwały uwag nie wniesiono.
artykuł nr 2

Komunikat

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Opatów
z dnia 24 października 2011r.
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych


    Działając na podstawie Uchwały Nr 228/L/2010 Rady Gminy Opatów z dnia 29 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Zarządzenia Wójta Gminy Opatów Nr 0050.34.2011 z dnia 21 października 2011r.,

zapraszam organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach
projektu Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.


    Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących na terenie Gminy Opatów działalność pożytku publicznego.
    Konsultacje będą prowadzone w dniach 25 października 2011r. do 7 listopada 2011r. w formie wyrażenia opinii lub złożenia uwag do projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Opinie lub uwagi należy złożyć:
- osobiście w Urzędzie Gminy Opatów - sekretariat
- przesłać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@opatow.gmina.pl
- przesłać faxem na nr 34 319-60-81
- przesłać na adres: Urząd Gminy Opatów, ul. Kościuszki 27, 42-152 Opatów
w nieprzekraczalnym terminie do 7 listopada 2011r.

Uwagi lub wnioski zgłoszone po 7 listopada 2011r. pozostawia się bez rozpatrzenia.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Anita Mońka – podinspektor, tel. 34 319-60-93WÓJT GMINY OPATÓW

Bogdan Sośniak   
Załączniki:
Projekt programu współpracy 660 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie wyniku

O G Ł O S Z E N I E
WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

Wójt Gminy Opatów po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadania publicznego w 2011 roku dokonał wyboru ofert na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2011 rok  p.n. „Rozwój sportu i kultury fizycznej oraz promocja zdrowego stylu życia na terenie gminy Opatów”.


 Do realizacji w/w zadania wybrana została oferta:

1.  Klubu Sportowego MARATON w Waleńczowie w kwocie 23000 zł
2.  Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Kłobuck w kwocie 2000 zł.

Wójt Gminy Opatów
Bogdan Sośniak
artykuł nr 4

Ogłoszenie

Opatów, dnia 03.02.2011r.


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.  Nr 234, poz. 1536) oraz uchwały Nr 8/III/2010 Rady Gminy Opatów z dnia 22.12.2010r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok

WÓJT GMINY OPATÓW
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
 w ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ i SPORTU w 2011 r.

 

p.n. Rozwój sportu i kultury fizycznej oraz promocja zdrowego stylu życia na terenie gminy Opatów.


I. Rodzaje zadań:

  • propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywności ruchowej poprzez rozwijanie dyscyplin sportowych w zakresie sportowych gier zespołowych ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej
  • prowadzenie zajęć treningowych
  • organizowanie i udział w zawodach sportowych
  • utrzymanie i rozwijanie bazy sportowej, rekreacyjnej i sprzętowej.


II. Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację zadania:

Środki przeznaczone na realizację powyższego zadania stanowią kwotę łączną 25 000 zł.

III. Zasady przekazania dotacji:

Zlecenie realizacji zadań publicznych, jako zadań zleconych może mieć formy:

- powierzenia wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, lub
- wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty, których działalność statutowa jest związana z tematem zleconego zadania, w tym w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r.  Nr 234, poz. 1536):
- organizacje pozarządowe,
- podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- konkurs obejmuje w/w podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Opatów.
Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.  Nr 234, poz. 1536), po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.


IV. Termin i warunki realizacji zadania:

Podmiot, który otrzyma dotację obowiązany jest do realizacji zadania publicznego zgodnie z oferta, w terminie od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2011 roku.
Podmiot wykonujący zlecone zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z jego realizacją. Zwrot niewykorzystanych dotacji następuje na konto Gminy Opatów w terminie do 31 grudnia 2011r. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.


V. Termin składania ofert:

Podmiot ubiegający się o dotację składa ofertę w sekretariacie Urzędu Gminy Opatów w terminie do 28 lutego 2011 roku włącznie, do godz. 1500  w zamkniętej kopercie  opatrzonej nazwą podmiotu oraz dopiskiem: Oferta na realizację zadania publicznego p.n. Rozwój sportu i kultury fizycznej oraz promocja zdrowego stylu życia na terenie gminy Opatów.


VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

Publicznego otwarcia ofert w dniu 1 marca 2011 r. o godzinie 1000 dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Opatów w celu opiniowania złożonych ofert. Skład Komisji i Regulamin Otwartego Konkursu Ofert określa zarządzenie Wójta Gminy Opatów.

   
Przy rozstrzyganiu konkursu brane będą pod uwagę :  

  • zakres realizowanych zadań za oferowaną kwotę,
  • dotychczasowe osiągnięcia i doświadczenia w realizacji zadań objętych ofertą,
  • wysokość środków pozyskanych na zadanie z innych źródeł,
  • dysponowanie odpowiednią bazą w tym boiskiem sportowym do gry w piłkę nożną.

 

Wyniki Konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Opatowie, publikację  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Opatów, oraz na stronie internetowej gminy Opatów.


VII. Informacja o zadaniach zrealizowanych

W roku 2010  Gmina Opatów  realizowała  zadanie publiczne tego samego rodzaju przekazując dotację w kwocie  24000 zł organizacjom pozarządowym,  podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 Ustawy. Gmina Opatów w 2011 roku nie przewiduje ogłoszenia innego otwartego konkursu ofert.

Zestaw dokumentów można odbierać osobiście w pokoju nr 11 w budynku Urzędu Gminy Opatów, ul.  Kościuszki 27 tel. 034 319-60-93 w. 46 p. Iwona Karkowska lub pobrać ze strony  internetowej Gminy Opatów www.bip.opatow.akcessnet.net – zakładka komunikaty.

 

Bogdan Sośniak
                    Wójt Gminy Opatów
Załączniki:
Wzór - Oferta 231 KB
Wzór - Umowa 392 KB
Wzór - Sprawozdanie 190 KB