główna zawartość
artykuł nr 1

"Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów"

„Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów”

 

Projekt pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów” polega na rozbudowie podstawowej infrastruktury technicznej w zakresie systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów w Gminie Opatów. Szczegółowy zakres projektu obejmuje:
  • budowę oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej o przepustowości 250 m3 /d,
  • budowę sieci kanalizacji sanitarnej: kanały sanitarne grawitacyjne Ø200 – 5 794m, Ø250 - 894m, kanał sanitarny tłoczny Ø 110 – 22,5m,
  • budowę przepompowni ścieków – 2 szt.,
  • budowę przyłączy kanalizacyjnych – 219 szt.

 

Struktura finansowania:
Całkowity koszt zadania wynosi: 12 830 708,97 zł;
Środki własne gminy Opatów wynoszą: 1 924 606,35 zł;
Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO dla WSL na lata 2007 – 2013: 10 906 102,62 zł;
Poziom dofinansowania: 85%.

 

Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z nowoczesną oczyszczalnią ścieków wykona konsorcjum firm: Wachelka Inergis S.A., ul. Kisielewskiego 18/28B, 42-215 Częstochowa (Lider Konsorcjum), Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AMIBUD, ul. Daleka 5, 41-908 Bytom (Partner Konsorcjum), reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego Marka Wachelkę.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego