główna zawartość
artykuł nr 1

Świadczenia z zakresu pomocy społecznej

   Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą nacelu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacjiżyciowej, których  nie są w stanie pokonaćwykorzystując własne możliwości i uprawnienia. Celem pomocy społecznejjest zaspokojenie niezbędnych potrzeb osób i rodzin orazumożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godnościczłowieka.

   Prawo do świadczeń pieniężnych mają osoby i rodziny, którespełniają kryteria dochodowe określone w Rozporządzeniu RadyMinistrów z dnia 17 lipca 2012r. (Dz.U z 2012r. poz. 823):
 • osoby samotnie gospodarujące, którychdochód nie przekracza  kwoty  542,00 zł
 • osoby w rodzinie, w której dochód naosobę nie przekraczakwoty   456,00 zł

   Dla osób posiadających gospodarstwa rolne –przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje siędochód miesięczny w wysokości 250,00 zł

   Oprócz spełnienia warunku kryterium dochodowego, w celuobjęcia pomocą społeczną osoba lub rodzina jednocześnie musiudokumentować inne  okoliczności uzasadniające koniecznośćobjęcia wsparciem. Są to:
 1. sieroctwo,
 2. bezdomność,
 3. bezrobocie,
 4. niepełnosprawność,
 5. długotrwała lub ciężka choroba,
 6. przemoc w rodzinie,
 7. potrzeba ochrony  ofiar handlu ludźmi,
 8. potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 9. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych iprowadzeniu gospodarstwa, domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnychlub wielodzietnych,
 10. trudności w integracji cudzoziemców,którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcylub ochronę uzupełniającą,
 11. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładukarnego,
 12. alkoholizm lub narkomania,
 13. zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa,
 14. klęska żywiołowa  lub ekologiczna.
 
    Zadochód  uważa się sumę miesięcznychprzychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub wprzypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek zostałzłożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeliustawa nie stanowi inaczej, pomniejszony o:
 1. miesięczne obciążenia podatkiem dochodowym odosób fizycznych,
 2. składki na ubezpieczenia zdrowotne określone  wprzepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowiaoraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
 3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innychosób.
    W pomocy społecznej przez rodzinęrozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające wfaktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

    Osoby irodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane dowspółdziałania z ośrodkiem pomocy społecznej w rozwiązywaniuich trudnej sytuacji życiowej oraz niezwłocznego poinformowania organu,który przyznał świadczenie o każdej zmianie w ich sytuacjiosobistej i majątkowej, która wiąże się z podstawą doprzyznania świadczenia.

    W celu uzyskania pomocy z Ośrodka PomocySpołecznej należy przed wszystkim nawiązać kontakt z pracownikiemsocjalnym. Może to zrobić:
 • osoba zainteresowana,
 • jej przedstawiciel ustawowy,
 • inna osoba, za zgodą  zainteresowanego.

   Jeśli sytuacja osobista czy zdrowotna nie pozwala na bezpośredniąwizytę w Ośrodku  można nawiązać kontakt również winny sposób np. drogą  pocztową,wysłać e-mail czy telefonicznie.

   Podstawą rozpoczęcia procedury pomocowej jest złożenie wniosku oudzielenie pomocy społecznej. Sygnały o występujących w środowiskupotrzebach zgłaszane są także do Ośrodka Pomocy Społecznej przezpedagogów szkolnych, wychowawców, nauczycieli,kuratorów sądowych, służbę zdrowia, mieszkańcównaszej gminy. Po każdym takim sygnale pracownicy  socjalnikontaktują  się z osobą zainteresowaną celem rozeznaniapotrzeb i ewentualnego podjęcia stosownych działań. Pomoc społecznamoże być także udzielona z urzędu.

   Decyzje administracyjne dotyczące pomocy wydawane są w formie pisemnejpo przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego(rodzinnego) w miejscu zamieszkania klienta. Celem wywiaduśrodowiskowego jest rozeznanie sytuacji materialnej, rodzinnej,zdrowotnej, zawodowej i mieszkaniowej osoby/rodziny ubiegającej się opomoc. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w ciągu 14dni od daty wszczęcia postępowania, a w  sprawach pilnych wterminie 2 dni. Strona występująca o pomoc  powinna zgromadzićdokumenty stanowiące podstawę  ustalenia jej danychpersonalnych, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej imaterialnej.  W trakcie przeprowadzenia wywiadu ustala siętakże dane rodziny  zobowiązanej do alimentacji, celemprzeprowadzenia rozeznania możliwości pomocy rodzinie znajdującej się wtrudnej sytuacji.

   Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie. Sytuację osobistą,rodzinną , dochodową osoby lub rodziny ustala się na podstawienastępujących dokumentów:
 • dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającegotożsamość,
 • skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lubksiążeczki zdrowia dziecka (do wglądu),
 • dokumentów określających status cudzoziemca wRzeczpospolitej Polskiej,
 • decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury,świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego,
 • orzeczenia komisji do  spraw inwalidztw izatrudnienia wydanego przeddniem 1września 1997r.,  orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolnoścido samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej,
 • orzeczenia niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniuniepełnosprawności,
 • zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia ztytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokościpotrącanej zaliczki na podatek dochodowy odosób fizycznych, składki na ubezpieczenia zdrowotne, składkina ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przezubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
 • zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzeniauzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy odzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielniprodukcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych(usług rolniczych), zawierającego informacje o  potrąconejzaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki naubezpieczenia zdrowotne, składek ma ubezpieczenia emerytalne i rentowew części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki naubezpieczenia  chorobowe,
 • zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, wtym o okresach, za które były opłacane składki naubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych,
 • dowodu otrzymywania renty lub emerytury, zasiłkuprzedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 • zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchnigospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
 • zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki wgimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej,  lub szkole wyższej,
 • decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobębezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowieprzyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lubpozbawieniu prawa do  zasiłku dla bezrobotnych, świadczeniaszkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albooświadczenia  o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lubposzukujących pracy,
 • decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniukapitału początkowego,
 • zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacaniaskładki na ubezpieczenia społeczne rolników,
 • zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawiewymiaru składek na ubezpieczenia społeczne  osóbprowadzących pozarolnicza działalność gospodarczą,
 • zaświadczenia albo oświadczenia, o których mowaw art. 8 ust. 7 i 8,
 • zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, októrym mowa w art. 8 ust. 11 i 12,
 • decyzji organów przyznających świadczeniepieniężne,
 • oświadczenie o stanie majątkowym,
 • innych dokumentów wskazanych przez pracownika socjalnego, niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy.

   Powyższe oświadczenia składane będą pod rygorem odpowiedzialnościkarnej za składanie fałszywych zeznań - „Jestem świadomyodpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

    W trakcie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego,w porozumieniu z klientem ustalany jest plan pomocy.
   Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy społecznejmogą zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celowi imożliwością  finansowym Ośrodka.

   Pomoc społeczna obejmuje w szczególności następujące formyświadczenia:
 1. świadczenia pieniężne, którymi między innymi są:
 • zasiłek celowy,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek stały.
 1. Pomoc w postaci pracy socjalnej – udzielanaosobom i rodzinom niezależnie od sytuacji dochodowej,
 2. Usługi opiekuńcze  przysługująszczególnie osobie samotnej, która z powoduwieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innychosób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą byćprzyznane również osobie , która wymaga pomocyinnych osób, a rodzina, a także wspólnieniezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocyzapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennychpotrzeb życiowych, opiekę higieniczną , zalecaną przez lekarzapielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnieniekontaktów z otoczeniem. Osoby którym świadczonesą usługi opiekuńcze maja obowiązek ponosić z tego tytułu odpłatność wwysokości określonej decyzją  Kierownika OśrodkaPomocy Społecznej. Odpłatność naliczana jest zgodnie z Uchwałą RadyGminy.
 3. Pomoc rzeczowa  realizowana poprzezwydawanie  produktów żywnościowych,
 4. Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresiedożywiania”  realizowanyjest w szkołach. Dzieci i młodzież szkolna mogą korzystać zposiłków przyznanych nieodpłatnie  jeżelidochód  na osobę w rodzinie nie przekroczy 684,00zł (tj. 150% kryterium dochodowego na osobę).