główna zawartość
artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ (OPL)

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ (OPL)
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA (PO PŻ) 2014-2020 EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
REALIZOWANEGO W PODPROGRAMIE 2014

 

Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) zainteresowanej realizacją na terenie Gminy Opatów działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2014.

artykuł nr 2

Komunikat

K O M U N I K A T
Wójta Gminy Opatów
z dnia 4 listopada 2014r.
o przeprowadzeniu konsultacji społecznychDziałając na podstawie § 6 Uchwały Nr 228/L/2010 Rady Gminy Opatów z dnia 29 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Zarządzenia Wójta Gminy Opatów Nr 0050.60.2014r. z dnia 31 października 2014r.,

zapraszam organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach

projektu Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących na terenie Gminy Opatów działalność pożytku publicznego.

Konsultacje będą prowadzone w dniach 4 listopada 2014r. do 12 listopada 2014r. w formie wyrażenia opinii lub złożenia uwag do projektu rocznego programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi, zamieszczonego na stronie www.bip.opatow.akcessnet.net, w zakładce KOMUNIKATY.

Opinie lub uwagi należy złożyć:
- osobiście w Urzędzie Gminy Opatów - sekretariat
- przesłać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@opatow.gmina.pl
- przesłać faxem na nr 34 319-60-81
- przesłać na adres: Urząd Gminy Opatów, ul. Kościuszki 27, 42-152 Opatów
w nieprzekraczalnym terminie do 12 listopada 2014r.  

Uwagi lub wnioski zgłoszone po w/w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Anita Mońka, tel. 34 319-60-93.

WÓJT GMINY OPATÓW
  Bogdan Sośniak
Załączniki:
Projekt programu współpracy 97 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2014 rok

artykuł nr 4

Komunikat

WÓJT GMINY

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu