główna zawartość
artykuł nr 1

Komunikat

Komunikat
Wójta Gminy Opatów
z dnia 21 stycznia 2016r.
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Działając na podstawie § 6 Uchwały Nr 228/L/2010 Rady Gminy Opatów z dnia 29 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Zarządzenia Wójta Gminy Opatów Nr 0050.3.2016 z dnia 21 stycznia 2016r.,

zapraszam organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

 

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących na terenie Gminy Opatów działalność pożytku publicznego.

Konsultacje będą prowadzone w dniach 22 stycznia 2016r. do 29 stycznia 2016r. w formie wyrażenia opinii lub złożenia uwag do projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, zamieszczonego na stronie www.bip.opatow.akcessnet.net, w zakładce KOMUNIKATY.

Opinie lub uwagi należy złożyć:

  • osobiście w Urzędzie Gminy Opatów- sekretariat
  • przesłać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@opatow.gmina.pl
  • przesłać faxem na nr 34 319-60-81
  • przesłać na adres: Urząd Gminy Opatów, ul. Kościuszki 27, 42-152 Opatów w nieprzekraczalnym terminie do 29 stycznia 2016r.

Uwagi lub wnioski zgłoszone po w/w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Anita Mońka, tel. 34 319-60-93.

 

WÓJT GMINY OPATÓW
Bogdan Sośniak

artykuł nr 2

Informacja o akcji protestacyjnej rolników

    Informuję się, że w dniu 30 listopada 2015r. w godz. od 10°°  do 13°°  na drodze krajowej nr 43 w miejscowości Waleńczów przeprowadzona zostanie akcja protestacyjna rolników  Powiatu kłobuckiego w celu zwrócenia uwagi na nieopłacalność w produkcji świń i pogłębiający się spadek dochodów w produkcji rolniczej.

artykuł nr 3

Komunikat

K O M U N I K A T
Wójta Gminy Opatów
z dnia 12 listopada 2015r.
o przeprowadzeniu konsultacji społecznychDziałając na podstawie § 6 Uchwały Nr 228/L/2010 Rady Gminy Opatów z dnia 29 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Zarządzenia Wójta Gminy Opatów Nr 0050.63.2015r. z dnia 12 listopada 2015r.,

zapraszam organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach
projektu Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.


Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących na terenie Gminy Opatów działalność pożytku publicznego.

Konsultacje będą prowadzone w dniach 13 listopada 2015r. do 20 listopada 2015r. w formie wyrażenia opinii lub złożenia uwag do projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, zamieszczonego na stronie www.bip.opatow.akcessnet.net, w zakładce KOMUNIKATY.

Opinie lub uwagi należy złożyć:
- osobiście w Urzędzie Gminy Opatów - sekretariat
- przesłać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@opatow.gmina.pl
- przesłać faxem na nr 34 319-60-81
- przesłać na adres: Urząd Gminy Opatów, ul. Kościuszki 27, 42-152 Opatów
w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada 2015r.  

Uwagi lub wnioski zgłoszone po w/w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Anita Mońka, tel. 34 319-60-93.

artykuł nr 4

Ogłoszenie GOPS

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie zatrudni Asystenta Rodziny na umowę o pracę  lub umowę zlecenie.

Wymagane kwalifikacje:
  • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
  • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany  co najmniej  roczny staż pracyz dziećmi lub rodziną  lub  studia  podyplomowe  obejmujące  zakres programowy  szkolenia określony na podstawie ust. 3  i  udokumentowany  co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
  • wykształcenie średnie i szkolenia z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3 -letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowie, nr tel. 34/3196033 wew. 47 lub 43
artykuł nr 5

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ (OPL)

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ (OPL)
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA (PO PŻ) 2014-2020 EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
REALIZOWANEGO W PODPROGRAMIE 2015

 

Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) zainteresowanej realizacją na terenie Gminy Opatów działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015.