główna zawartość
artykuł nr 1

Świadczenie wychowawcze "500+"

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dniem 1 kwietnia 2016r. ruszył program "500+", w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia. W przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia (czyli w przypadku wieloraczków) pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę ubiegającą się.


Niepełnosprawne dziecko oznacza dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.


Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.


Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 • obywatelom polskim;
 • cudzoziemcom, do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego,chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Osoby pobierające świadczenia rodzinne zobowiązane są do zgłaszania wszelkich zmian w sytuacji rodziny mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych. W szczególności dotyczy to podjęcia pracy za granicą, rezygnacji z nauki w szkole, zmiany stanu cywilnego, uzyskania przez członka rodziny dochodu z tytułu:

 • zakończenia urlopu wychowawczego,
 • uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
 • rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
 • uzyskaniem stypendium doktoranckiego.


Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze, jest obowiązana do jego zwrotu. Od kwot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie. Kwoty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z wypłacanego świadczenia wychowawczego, wypłacanych
świadczeń rodzinnych oraz wypłacanych zasiłków dla opiekunów.


Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.


Wniosek i załączniki do wniosku mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego: empatia.mrpips.gov.pl.


Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego. W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia wychowawczego lub osoby pobierającej to świadczenie wystąpią wątpliwości dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem, wydatkowania świadczenia wychowawczego niezgodnie z celem lub marnotrawienia świadczenia wychowawczego, organ właściwy oraz marszałek województwa mogą zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego. W przypadku gdy osoba marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub
w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania  usług.


Okres zasiłkowy 2017/2018, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 1 października 2017r. i kończy się dnia 30 września 2018r. Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2016. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.


Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2018r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowie, ul. T. Kościuszki 27, pokój nr 23. Wnioski w formie elektronicznej można składać od 1 lipca 2018r. W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko brane są dochody z roku bazowego 2017.

Do wniosku o ustalenie prawa na pierwsze dziecko należy dołączyć:

 • Poprawnie wypełniony druk wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
 • PIT11 wszystkich członków rodziny, którzy osiągnęli dochód w 2017r.
 • Świadectwo pracy (w przypadku utraty zatrudnienia)
 • Zaświadczenie od pracodawcy o osiągniętym dochodzie netto z pierwszego pełno przepracowanego miesiąca (w przypadku podjęcia zatrudnienia)
 • Nakaz płatniczy za 2017 rok (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego)
 • Zaświadczenie od pracodawcy o udzielonym urlopie wychowawczym (w przypadku przebywania na urlopie wychowawczym)
 • Udokumentowanie otrzymywanych alimentów na dzieci za rok 2017
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach osiągniętych w 2017r. (w przypadku działalności o ryczałcie ewidencjonowanym lub karty podatkowej)

 

Dodatkowo, jeśli wniosek składany jest po raz pierwszy:

 • Kserokopia dowodów tożsamości wnioskodawcy oraz małżonka
 • Kserokopia aktów urodzenia dzieci
 • Jeśli ojciec dziecka jest nieznany kserokopia zupełnego aktu urodzenia dziecka
 • W przypadku separacji lub rozwodu prawomocny wyrok sądowy potwierdzający ten fakt
 • Prawomocny wyrok o zasądzonych alimentach

 

W przypadku ubiegania się o świadczenia na drugie i kolejne dzieci należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek bez konieczności dołączania dokumentów potwierdzających dochód rodziny.