główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o udzieleniu zamówienia

Informacja o udzieleniu zamówienia w związku z zapytaniem ofertowym na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć i szkoleń w projekcie: "Wzrastam i rozwijam się w gminie Opatów"

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć i szkoleń w projekcie: "Wzrastam i rozwijam się w gminie Opatów"

W zapytaniu zmodyfikowano zapis:

w punkcie 3 Opis przedmiotu zamówienia , zajęcia rozwiajające .... w SP w Waleńczowie czwarta linijka od dołu 

poprzedni zapis: Zajęcia gimnastyki korekcyjnej  : 2 grupy x 90 zaj., 3 ucz. (1K)
aktualny zapis: Zajęcia zajęcia korekcyjno- kompensacyjne : 2 grupy x 90 zaj., 3 ucz. (1K)

artykuł nr 3

Komunikat o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Komunikat Wójta Gminy Opatów
z dnia 09.11.2016r.
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Działając na podstawie § 6 Uchwały Nr 228/L/2010 Rady Gminy Opatów z dnia 29 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Zarządzenia Wójta Gminy Opatów Nr 0050.34.2016 z dnia 9 listopada 2016r.,

zapraszam organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach
projektu Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących na terenie Gminy Opatów działalność pożytku publicznego.

Konsultacje będą prowadzone w dniach 10 listopada 2016r. do 21 listopada 2016r. w formie wyrażenia opinii lub złożenia uwag do projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, zamieszczonego na stronie www.bip.opatow.akcessnet.net, w zakładce KOMUNIKATY.

Opinie lub uwagi należy złożyć:

  • osobiście w Urzędzie Gminy Opatów - sekretariat
  • przesłać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@opatow.gmina.pl
  • przesłać faxem na nr 34 319-60-81
  • przesłać na adres: Urząd Gminy Opatów, ul. Kościuszki 27, 42-152 Opatów

w nieprzekraczalnym terminie do 21 listopada 2016r.

Uwagi lub wnioski zgłoszone po w/w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Anita Mońka, tel. 34 319-60-93.

WÓJT GMINY OPATÓW
Bogdan Sośniak

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ (OPL)

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ (OPL)
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA (PO PŻ) 2014-2020 EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
REALIZOWANEGO W PODPROGRAMIE 2016

 

Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) zainteresowanej realizacją na terenie Gminy Opatów działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.

artykuł nr 5

Ogłoszenie

  Zawiadamia się mieszkańców Gminy Opatów,  że dnia 07 – 09 czerwca 2016 roku w ramach ćwiczeń krajowych zostanie przeprowadzony trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności dla wytypowanych powiatów/gmin na terenie kraju /głośny test syren/.

  W ramach treningu emitowany będzie dźwięk modulowany trwający 3 minuty – oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły  trwający 3 minuty – oznaczający odwołanie alarmu.