główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o projekcie

Loga FE

„Wzrastam i rozwijam się w Gminie Opatów”

 

Gmina Opatów po raz kolejny dzięki zaangażowaniu władz Gminy Opatów- Wójta Bogdana Sośniak, Dyrektora GZO Doroty Grzelińskiej, a także Dyrektorów Szkół Podstawowych w Opatowie, Złochowicach, Wilkowiecku, Waleńczowie i Iwanowicach Dużych ma szansę realizować projekt unijny

pt.: „Wzrastam i rozwijam się w Gminie Opatów”.

Realizacja projektu rozpoczęła się 4 października 2016 roku. Zaplanowane w projekcie działania odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby uczniów i przyczynią się do wyrównania szans edukacyjnych oraz zmniejszą dysproporcje w osiągnięciach edukacyjnych. Celem głównym projektu jest zatem podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów oraz podniesienie kompetencji zawodowych u nauczycieli.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jego realizacja potrwa do 30 marca 2018 roku. Wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych zostanie objętych 271 uczniów.

Uczniowie zdolni, jak i tacy, którzy chcieliby poprawić swoje dotychczasowe wyniki w nauce, mają do wyboru szereg zajęć dodatkowych, pozwalających rozwinąć zainteresowania i kompetencje kluczowe tj. w technologiach informacyjno-komunikacyjnych, matematyczno-przyrodniczych i językowych.

Dodatkowym plusem jest fakt, że zajęcia prowadzone są w małych grupach w większości przez nauczycieli, którzy bardzo dobrze znają swoich uczniów, zapewniając im poczucie bezpieczeństwa i idealnie dostosowując materiał do możliwości każdego z nich. W ramach projektu nauczyciele zostaną dodatkowo przeszkoleni w obszarach powiązanych z wysoką jakością nauczania, przede wszystkim w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz posługiwania się technologią komputerową.

Oprócz atrakcyjnej formy zajęć dodatkowych w ramach projektu zostanie zakupione doposażenie do szkół podstawowych w: Opatowie, Złochowicach, Wilkowiecku, Waleńczowie i Iwanowicach Dużych. Są to różnorodne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK, który dodatkowo uatrakcyjni zajęcia i sposób przekazywania wiedzy.

Z dniem 30 marca 2018 roku 5 szkół podstawowych z Gminy Opatów będzie kończyć realizację projektu  pn. „ Wzrastam i rozwijam się w Gminie Opatów”. Z przeprowadzonego monitoringu projektu można założyć, że cel główny projektu - podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów oraz podniesienie kompetencji zawodowych u nauczycieli zostanie zrealizowany i osiągnięty.

Planowane efekty tj. objęcie wsparciem 271 uczniów oraz 33 nauczycieli zostanie zrealizowane. Uczniowie skorzystali z zajęć ogólnorozwojowych wykraczających poza tematykę przedmiotową. W trakcie takich zajęć zostały zrealizowano potrzeby uczniów tj. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz rozwinięcie kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy. Co bardzo istotne planowane efekty zostały zrealizowane bowiem uczniowie uczestniczyli w ciekawych zajęciach z wykorzystaniem sprzętu ICT a także zajęcia prowadzone były w oparciu o doświadczenia i eksperymenty. Wykorzystano w pełni sprzęt zakupiony w ramach projektu tj. laptopy, programy multimedialne, tablice, zestawy pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w projekcie takich jak: zajęcia przyrodnicze, matematyczne, zajęcia z wykorzystaniem sprzętu TIK, który niewątpliwie uatrakcyjnił zajęcia i sposób przekazywania wiedzy.

Wartość projektu zaplanowany we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu - 769534,10

Wkład Funduszy Europejskich - 692580,69

Wkład własny niepieniężny   - 76953,41 

Dodatkowo na stronach internetowych szkół w których realizowany jest projekt również zamieszczane są informacje o projekcie jego promocja i opisy realizowanych zajęć.

artykuł nr 2

Informacja o projekcie

Informacja o projekcie "Wzrastam i rozwijam się w Gminie Opatów"

Załączniki:
Informacja o projekcie 648 KB