główna zawartość
artykuł nr 1

Świadczenie "Dobry start" 300+

„Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom. To inwestycja w edukację polskich dzieci. Wnioski można złożyć już od 1 lipca.

Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

 

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole podstawowej, w szkole ponadpodstawowej, w klasach dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonych w szkole ponadpodstawowej, w szkole artystycznej, a także w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym, w specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno – wychowawczym aż do ukończenia przez nie 20. roku życia.

Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole otrzymują świadczenia do ukończenia przez nie 24. rok życia.

Wsparcie z programu Dobry Start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020, przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

 

Kiedy świadczenie dobry start nie przysługuje?

Świadczenie nie przysługuje:

  • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie,
  • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące  roczne przygotowanie przedszkolne („tzw. zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

 

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+, czyli w ośrodku pomocy społecznej. Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze.

Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

 

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

 

Ważne: Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start