główna zawartość
artykuł nr 1

Świadczenie "Dobry start" 300+

„Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom. To inwestycja w edukację polskich dzieci. Wnioski można złożyć już od 1 lipca.

Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Ze względu na panującą obecnie sytuację związaną z epidemią koronawirusa zachęcamy jednak wszystkich do korzystania głównie z elektronicznej drogi składania wniosków przez Internet. Elektroniczna forma wnioskowania o świadczenie to nie tylko szybkość i wygoda, ale przede wszystkim wyraz troski nasze wspólne bezpieczeństwo w obliczu pandemii COVID-19.

 

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole podstawowej, w szkole ponadpodstawowej, w klasach dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonych w szkole ponadpodstawowej, w szkole artystycznej, a także w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym, w specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno – wychowawczym aż do ukończenia przez nie 20. roku życia.

Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole otrzymują świadczenia do ukończenia przez nie 24. rok życia.

Wsparcie z programu Dobry Start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021, przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

 

Kiedy świadczenie dobry start nie przysługuje?

Świadczenie nie przysługuje:

  • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie,
  • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące  roczne przygotowanie przedszkolne („tzw. zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

 

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+, czyli w ośrodku pomocy społecznej. Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek będzie można złożyć już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną oraz portal PUE ZUS.

Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową) bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

 

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

 

Ważne: Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start