główna zawartość
artykuł nr 1

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

artykuł nr 2

Komunikat Wójta Gminy Opatów o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Opatów z dnia 09.11.2018r.
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

 

Działając na podstawie § 6 Uchwały Nr 228/L/2010 Rady Gminy Opatów z dnia 29 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Zarządzenia Wójta Gminy Opatów Nr 0050.51.2018 z dnia 09 listopada 2018r.

zapraszam organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach

projektu Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących na terenie Gminy Opatów działalność pożytku publicznego.

Konsultacje będą prowadzone w dniach 12 listopada 2018 r. do 19 listopada 2018 r.
w formie wyrażenia opinii lub złożenia uwag do projektu rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi, zamieszczonego na stronie www.bip.opatow.akcessnet.net, w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE.

Opinie lub uwagi należy złożyć:

- osobiście w Urzędzie Gminy Opatów - sekretariat

- przesłać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@opatow.gmina.pl

- przesłać faxem na nr 34 319-60-81

- przesłać na adres: Urząd Gminy Opatów, ul. T. Kościuszki 27, 42-152 Opatów

w nieprzekraczalnym terminie do 19 listopada 2018 r. 

Uwagi lub wnioski zgłoszone po w/w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Magdalena Ciuchta,  tel. 34 319-60-93.

 

WÓJT GMINY OPATÓW

Bogdan Sośniak