główna zawartość
artykuł nr 1

Protokół z przeprowadzonej konsultacji społecznych Projektu Rocznego Opatów z organizacjami pozarządowymi

Protokół z przeprowadzonej konsultacji społecznych Projektu Rocznego Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r

artykuł nr 2

Komunikat Wójta Gminy Opatów o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

KOMUNIKAT

Wójta Gminy Opatów

z dnia 04.11.2022r.

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Działając na podstawie § 6 Uchwały Nr 228/L/2010 Rada Gminy Opatów z dnia 29 października 2010r.  w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Zarządzenia Wójta Gminy Opatów Nr 0050. 53.2022 z dnia 04.11.2022 r.

zapraszam  organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach

projektu Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzonych na terenie Gminy Opatów działalność pożytku publicznego.

Konsultacje będą prowadzone w dniach od 7 listopada 2022 r  do 16 listopada 2022 r. w formie wyrażenia opinii lub złożenia uwag do projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, zamieszczonego na stronie www.bip.opatow.akcessnet.net, w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, na stronie internetowej Urzędu Gminy Opatów oraz tablicy ogłoszeń Urzędu.

 

Opinie lub uwagi należy złożyć :

- osobiście w Urzędzie Gminy Opatów – sekretariat

- przesłać na adres poczty elektronicznej : sekretariat@opatow.gmina.pl

- przesłać faxem na nr 34 319-60-81

- przesłać na adres:  Urząd Gminy Opatów, ul. T. Kościuszki 27, 42-152 Opatów

w nieprzekraczalnym terminie do 16 listopada 2022 r.

 

Uwagi i wnioski zgłoszone po w/w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Osoba odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Barbara Garus, tel. 34 319-60-93.

 

 

 

WÓJT GMINY OPATÓW
Bogdan Sośniak

artykuł nr 3

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021r.

artykuł nr 4

Wyniki otwartego konkurs ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu na 2022 rok

artykuł nr 5

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Wójt Gminy Opatów

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
w 2022 roku