główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Wójt Gminy Opatów informuje, że z dniem 13 stycznia 2023 r. rozpoczynają się konsultacje dotyczące:

- projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Opatów

Konsultacje są prowadzone w dniach od 13.01.2023 r. do 20.01.2023 r.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać pisemne uwagi i opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały we wskazanym terminie w Urzędzie Gminy Opatów pok. nr 4 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jkiepura@opatow.gmina.pl

 

Opatów, dn. 12.01.2023 r.