główna zawartość
artykuł nr 1

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

 

1. WYDANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Jakie dokumenty?

1. Wniosek „o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych",

2. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu,

3. Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku. Podstawa prawna -art. 18 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy z dnia 26.10.1982 r. – o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 z późniejszymi zmianami)

Opis procedury

1. Zainteresowany składa wniosek wraz z załącznikami celem zaopiniowania go przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – która wydaje postanowienie,

2. Po otrzymaniu postanowienia (pozytywnie opiniującego wniosek) dokonuje się opłaty administracyjnej w kasie Urzędu Gminy w Opatowie.

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Gminy - pokój nr 1, w godzinach pracy Urzędu

Termin załatwienia sprawy - do 30 dni

Opłata administracyjna za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

- 525,00 zł - do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa,

- 525,00 zł - od 4,5 do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

- 2100,00 zł - powyżej 18 % zawartości alkoholu

Opłaty dokonuje się w kasie Urzędu Gminy w Opatowie.

 

WZÓR WNIOSKU:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia

 

2. WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ O DOKONANIU OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Jakie dokumenty?

- „Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych"

Podstawa prawna - art. 18 ust. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 26.10.1982 r. – o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. tekst jednolity z 2002 r. Nr 147 poz. 1231, zmiana Dz. U. Nr 167 poz. 1372)

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Gminy - pokój nr 1, w godzinach pracy Urzędu

Termin załatwienia sprawy - do 7 dni

Opłata skarbowa - 17.00 zł na kwit w kasie Urzędu Gminy