główna zawartość
artykuł nr 1

Opłaty za gospodarowanie odpadami

    Zgodnie z ustawą  o utrzymaniu czystości i porządku w gminie właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
    W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklaracje w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Wówczas opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Sankcja karna za nie złożenie deklaracji wynika z art.54 Kodeksu karnego skarbowego.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 t.j.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm)Miejsce  załatwienia  sprawy:
Urząd Gminy w Opatowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27,
 42-152 Opatów, tel. (34)319 60 93 wew.41.

Miejsce  składania  dokumentów: 
Urząd Gminy w Opatowie,
 ul. Tadeusza Kościuszki 27, 42-152 Opatów, pokój nr 20

Wymagane dokumenty:  wypełniony druk deklaracji

Załączniki:
Deklaracja o wysokości opłaty 389 KB