główna zawartość
artykuł nr 1

STATUT GMINY OPATÓW

UCHWAŁA Nr 51/IX/2003

Rady Gminy w Opatowie z  dnia  30 czerwca 2003 r.

 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1,  art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j. t. 2001r. Dz. U. Nr 142  poz. 1591 ze zmianami  Dz.U.02.23.220, Dz. U. 02.62.558, Dz. U. 02.113.984, Dz. U. 02.214.1806/  

 

Rada Gminy w Opatowie

 

u c h w a l a, co następuje:

§ 1

 

Statut Gminy w Opatowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr 110/XXV/2000 z dnia 24 października 2000 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów  /Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 49 poz. 710 z  2000r./.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 150/XXXIII/2001 z dnia 21 sierpnia 2001 roku w sprawie zmian do Statutu Gminy Opatów /Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 65 poz. 1600 z 2001r./

§ 4

Niniejszy Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

                                                                                        Przewodniczący
                                                                                        Rady Gminy Opatów

                                                                                        Witold Łacny

Załączniki:
UCHWAŁA Nr 51/IX/2003183 KB