główna zawartość
artykuł nr 1

Rok 2019

UCHWAŁY RADY GMINY OPATÓW (KADENCJA RADY 2018-2023)

Załączniki:
UCHWAŁA NR 19/IV/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019 - 2023184 KB
UCHWAŁA NR 20/IV/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 202396 KB
UCHWAŁA NR 21/IV/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 202396 KB
UCHWAŁA NR 22/IV/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw w gminie Opatów90 KB
UCHWAŁA NR 23/IV/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu90 KB
UCHWAŁA NR 24/IV/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych i zwrotu kosztów podróży służbowej97 KB
UCHWAŁA NR 25/IV/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych95 KB
UCHWAŁA NR 26/V/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Iwanowicach Dużych180 KB
UCHWAŁA NR 27/V/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Wilkowiecku179 KB
UCHWAŁA NR 28/V/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok201 KB
UCHWAŁA NR 29/V/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków126 KB
UCHWAŁA NR 30/VI/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok178 KB
UCHWAŁA NR 31/VI/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2019-2026MB
UCHWAŁA NR 32/VI/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian uchwały Nr 200/XLV/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu97 KB
UCHWAŁA NR 33/VI/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w roku 2019275 KB
UCHWAŁA NR 34/VII/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok103 KB
UCHWAŁA NR 35/VII/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2019-2026MB
UCHWAŁA NR 36/VIII/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok178 KB
UCHWAŁA NR 37/VIII/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2019-2027MB
UCHWAŁA NR 38/VIII/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty95 KB
UCHWAŁA NR 39/VIII/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 30/VIII/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa od osób fizycznych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso zmienionej Uchwałą Nr 224/XLIX/2018 z dnia 30 października 2018 r.103 KB
UCHWAŁA NR 40/VIII/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność gminy Opatów91 KB
UCHWAŁA NR 41/VIII/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Opatów167 KB