główna zawartość
artykuł nr 1

Komunikat Przewodniczącego RG Opatów dot. zgłoszeń mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy

Na sesji Rady Gminy Opatów, która odbędzie się w dniu 27  czerwca 2019 r. o godzinie 1400 w sali budynku  przy  ul. Kościuszki nr 1, Wójt Gminy Opatów  przedstawi raport o stanie gminy. Raport został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Opatów (http://www.bip.opatow.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=3&id=841&x=71&n_id=2713).

  Zgodnie z art. 28aa ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) przedmiotowy raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii i  uchwał Rady Gminy.

  Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata,  w której, oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Opatów. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

  Mieszkaniec Gminy, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Opatów, pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja – a więc do dnia 26 czerwca 2019r.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego Rady Gminy zgłoszenia.

Zgłoszenia mieszkańców Gminy Opatów do udziału w debacie nad raportem  o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 26 czerwca 2019 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Opatów, w godzinach od 7:30 do 15:30

Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest w załączeniu poniżej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w Urzędzie Gminy w Opatów, w pokoju numer 17.

Załączniki:
Zgłoszenie udziału w debacie190 KB
Dostępne podkategorie:
Rok 2020
Rok 2019