główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Gminie Opatów, w miejscowości Iwanowice Duże

09.08.2019r.

 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony
w Gminie Opatów, w miejscowości Iwanowice Duże

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, obejmującego obszar położony w miejscowości Iwanowice Duże w narożniku ulic Częstochowskiej i Spokojnej w granicach wyznaczonych w Uchwale Nr 197/XLIII/2018 Rady Gminy Opatów z dnia 8 maja 2018 r. - w dniach od 19 sierpnia 2019 r. do 16 września 2019 r., w siedzibie Urzędu Gminy Opatów, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 42-152 Opatów, pokój nr 5, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w w/w projekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 6 września 2019 r. o godzinie 14.00, w sali narad w budynku Remizy OSP w Opatowie, ul. Tadeusza Kościuszki 80.

Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wyżej wymienionym projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Opatów w formie pisemnej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 października 2019 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji w.w. planu, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w miejscu i w terminach podanych powyżej.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w sposób i w terminie określonym powyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Opatów.

 

WÓJT GMINY OPATÓW
Bogdan Sośniak