główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w gminie Opatów

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w gminie Opatów

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Opatów Uchwały Nr Nr 132/XXX/2017 Rady Gminy Opatów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w Gminie Opatów w obrębach geodezyjnych: Iwanowice Duże, Iwanowice Małe, Opatów, Wilkowiecko, Zwierzyniec Pierwszy.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Opatów, ul. Kościuszki 27, 42-152 Opatów, w terminie do dnia 27 września 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Opatów

mgr inż. Bogdan Sośniak