główna zawartość
artykuł nr 1

Rok 2022

UCHWAŁY RADY GMINY OPATÓW (KADENCJA RADY 2018-2023)

Załączniki:
UCHWAŁA NR 208/XXXVI/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 3 lutego 2022r w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok293 KB
UCHWAŁA NR 209/XXXVI/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 3 lutego 2022r w sprawie zmiany uchwały Nr 24/IV/2019 Rady Gminy Opatów z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia diet dla radnych i zwrotu kosztów podróży służbowej153 KB
UCHWAŁA NR 210/XXXVI/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 3 lutego 2022r w sprawie zmiany uchwały Nr 25/IV/2019 Rady Gminy Opatów z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.150 KB
UCHWAŁA NR 211/XXXVI/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 3 lutego 2022r w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wilkowiecku oraz w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie274 KB
UCHWAŁA NR 212/XXXVII/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 31 marca 2022r w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok420 KB
UCHWAŁA NR 213/XXXVII/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 31 marca 2022r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Opatów na 2022 rokMB
UCHWAŁA NR 214/XXXVII/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 31 marca 2022r w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w roku 2022269 KB
UCHWAŁA NR 215/XXXVII/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 31 marca 2022r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opatów224 KB
UCHWAŁA NR 216/XXXVII/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 31 marca 2022r w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wilkowiecku oraz w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie.231 KB
UCHWAŁA NR 217/XXXVII/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 31 marca 2022r w sprawie lustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Opatów uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach250 KB
UCHWAŁA NR 218/XXXVIII/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 KWIETNIA 2022r w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022r684 KB
UCHWAŁA NR 219/XXXVIII/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 KWIETNIA 2022r w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Opatów na lata 2022-2029MB
UCHWAŁA NR 220/XXXVIII/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 KWIETNIA 2022r w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Gminy Opatów Mirosławem Szewczukiem147 KB
UCHWAŁA NR 221/XXXIX/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 10 CZERWCA 2022r w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022r475 KB
UCHWAŁA NR 222/XXXIX/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 10 CZERWCA 2022r w sprawie uchylenia uchwały nr 216/XXXVII/2022 Rady Gminy Opatów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wilkowiecku oraz w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie151 KB
UCHWAŁA NR 223/XXXIX/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 10 CZERWCA 2022r w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wilkowiecku oraz w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie.150 KB
UCHWAŁA NR 224/XXXIX/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 10 CZERWCA 2022r w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2022 roku228 KB
UCHWAŁA NR 225/XXXIX/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 10 CZERWCA 2022r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Opatów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym182 KB
UCHWAŁA NR 226/XXXIX/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 10 CZERWCA 2022r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Opatów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym363 KB
UCHWAŁA NR 227/XXXIX/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 10 CZERWCA 2022r w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w wyznaczonym miejscu220 KB
UCHWAŁA NR 228/XXXIX/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 10 CZERWCA 2022r w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Wilkowiecko na lata 2022 - 2027"MB
UCHWAŁA NR 229/XL/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23CZERWCA 2022r w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Opatów wotum zaufania 146 KB
UCHWAŁA NR 230/XL/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23 CZERWCA 2022r w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2021 rok210 KB
UCHWAŁA NR 231/XL/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23 CZERWCA 2022r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Opatów z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok215 KB
UCHWAŁA NR 232/XL/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23 CZERWCA 2022r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego150 KB
UCHWAŁA NR 233/XL/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23 CZERWCA 2022r w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok494 KB
UCHWAŁA NR 234/XL/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23 CZERWCA 2022r w sprawie zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2022-2029MB
UCHWAŁA NR 235/XLI/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 14 LIPCA 2022r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Opatów, w obrębach geodezyjnych Iwanowice Małe, Opatów, Waleńczów, Wilkowiecko i Złochowice23 MB
UCHWAŁA NR 236/XLI/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 14 LIPCA 2022r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie geodezyjnym OpatówMB
UCHWAŁA NR 237/XLI/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 14 LIPCA 2022r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Iwanowice MałeMB
UCHWAŁA NR 238/XLI/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 14 LIPCA 2022r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Iwanowice DużeMB
UCHWAŁA NR 239/XLI/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 14 LIPCA 2022r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie geodezyjnym WaleńczówMB
UCHWAŁA NR 240/XLI/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 14 LIPCA 2022r w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie geodezyjnym WilkowieckoMB
UCHWAŁA NR 241/XLI/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 14 LIPCA 2022r w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Zwierzyniec I i ZłochowiceMB
UCHWAŁA NR242/XLII/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 sierpnia 2022r w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok MB
UCHWAŁA NR243/XLII/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 sierpnia 2022r w sprawie zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2022-2029MB
UCHWAŁA NR244/XLII/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 sierpnia 2022r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 150 KB
UCHWAŁA NR245/XLII/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 sierpnia 2022r w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów.152 KB
UCHWAŁA NR246/XLII/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 sierpnia 2022r w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Opatów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi153 KB
UCHWAŁA NR247/XLII/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 sierpnia 2022r w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opatów, w roku szkolnym 2022/2023211 KB
UCHWAŁA NR248/XLIII/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 sierpnia 2022r w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022r683 KB
UCHWAŁA NR 249XLIII/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 sierpnia 2022r w sprawie zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2022-2029MB