główna zawartość
artykuł nr 1

Zaproszenie do składania oferty cenowej na organizację i przeprowadzenie szkoleń pt. Dopalacze - diagnoza, profilaktyka, pomoc.

Opatów, dn. 09.10.2015 r.

Gmina Opatów

ul. T. Kościuszki 27

42-152 Opatów 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

ZPU.271.4.2015

 

Wójt Gminy Opatów zaprasza do składania oferty cenowej na organizację i przeprowadzenie szkoleń pt. Dopalacze – diagnoza, profilaktyka, pomoc.

Zamówienie będące przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego udzielane jest z wyłączeniem obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). Wykonawcy nie są uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi i niepieniężnymi wobec zamawiającego w związku z niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów przygotowania oferty lub ewentualnych szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez nich od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy przez Zamawiającego. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. Informacji w przedmiotowej sprawie udziela: Jerzy Szyja – Sekretarz Gminy, nr tel. (34) 319-60-93 lub 319-60-33, adres e-mail: sekretarzopatow@onet.eu

1. Nazwa zamawiającego: Gmina Opatów, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 42-152 Opatów.

2. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń pt. Dopalacze – diagnoza, profilaktyka, pomoc.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Szkolenia skierowane będą do trzech grup docelowych (każda grupa musi by przeszkolona odrębnie): A) nauczyciele i personel szkoły Gimnazjum w Opatowie w liczbie około 40 osób; B) uczniowie klas I Gimnazjum w Opatowie w liczbie 58 osób; C) rodzice tych uczniów w licznie około 58 osób. Czas trwania jednego szkolenia dla jednej grupy – dwie godziny lekcyjne.

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń.

4. Miejsce szkolenia: Gimnazjum w Opatowie ul. Szkolna 5.

5. Okres realizacji szkoleń: 15-30 listopada 2015 r.

6. Oferty należy składać do dnia 20 października 2015 r., do godz. 15:30, drogą elektroniczną na adres: sekretariat@opatow.gmina.pl

7. Wymagane dokumenty:

Przedstawiona przez Wykonawcę oferta powinna zawierać:

a. Nazwę i adres oferenta,

b. Dane kontaktowe osoby reprezentującej firmę,

c. Kosztorys uwzględniający wszystkie koszty związane z usługą  szkoleniową. Prosimy o podanie ceny netto oraz ceny brutto usługi,

d. Propozycję programu szkolenia,

e. Harmonogram szkolenia,

f. Opis materiałów szkoleniowych przekazywanych uczestnikom,

g. CV trenera zwierające: dorobek zawodowy, doświadczenie w zakresie przeprowadzania szkoleń/warsztatów o podobnej tematyce.

8. Kryteria wyboru oferty – o wyborze oferty decydować będzie:

a. proponowany program i zakres merytoryczny szkolenia – 3 pkt

b.   cena realizacji – 3 pkt

c. doświadczenie trenera – 3 pkt

Sposób obliczania:

a. proponowany program i zakres merytoryczny szkolenia

Wzięte będą pod uwagę trzy kategorie:

- czy program jest klarowny   -   0-1 pkt

- czy program jest szczegółowy  -   0-1 pkt

- czy program zawiera elementy praktyczne   - 0-1 pkt

 

b.   cena realizacji:

Iloraz ceny zawartej w najdroższej ofercie, złożonej w ramach zapytania i ceny zaproponowanej przez Oferenta:

Wynik od 1 do 1,25 – 1 pkt

Wynik od 1,25 do 1,5 – 2 pkt

Wynik powyżej 1,5 – 3 pkt

c. Doświadczenie trenera w przeprowadzeniu szkoleń z podobnej tematyki:

1- 5 szkoleń w ciągu ostatnich 3 lat – 1 pkt

Od 6-10 szkoleń w ciągu ostatnich 3 lat – 2 pkt

Powyżej 10 szkoleń w ciągu ostatnich 3 lat – 3 pkt

9. Osoba do kontaktu: Wszelkich informacji udziela Jerzy Szyja – Sekretarz Gminy, nr tel. (34) 319-60-93 lub 319-60-33, adres e-mail: sekretarzopatow@onet.eu

10. Informacje dodatkowe: Informacja o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie  zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www. bip.opatow.akcessnet.net w terminie do 2-ch tygodni od daty zakończenia naboru ofert.

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru Wykonawcy bez podawania przyczyny.

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji terminów szkoleń oraz zmiany terminów realizacji.

3) Zamawiający zastrzega, iż ostateczny harmonogram przedmiotu zamówienia zostanie ustalony bezpośrednio z wybranym Wykonawcą.

4) Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia liczby uczestników. O ostatecznej liczbie osób korzystających z poszczególnych usług Zamawiający poinformuje Wykonawcę najpóźniej na 5 dni przed dniem szkolenia.

5) Z Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację wyżej wymienionego zadania.

6) Wynagrodzenie za wykonaną usługę będzie płatne jednorazowo za realizację cyklu szkoleń, na podstawie faktury w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury do Urzędu Gminy oraz po dostarczeniu do Zamawiającego raportu z wykonania zadania, dokumentacji fotograficznej i list obecności z przeprowadzonych szkoleń.

 

Bogdan Sośniak

Wójt Gminy Opatów