główna zawartość
artykuł nr 1

Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Opatów w 2019 r.

Opatów, 08 sierpień 2019 r.

ZPU 271.7.2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

1. Zamawiający

Gmina Opatów, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 42-152 Opatów, tel./fax: 34 3196093/ 3196081, e-mail: rpuchala@opatow.gmina.pl, zaprasza do złożenia ofert na: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Opatów w 2019 r.”

2. Przedmiot zamówienia:

Na usługę składa się:

  • usunięcie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na budynkach (obiektach) mieszkalnych i gospodarczych przez co rozumie się: demontaż, zbieranie, transporti unieszkodliwienie odpadów na składowisku,
  • usunięcie wyrobów zawierających azbest zgromadzonych (składowanych)na nieruchomościach przez co rozumie się: zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów na składowisku.

Realizując przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

  1. każdorazowego złożenia oświadczenia Zamawiającemu o prawidłowości wykonania prac na danej nieruchomości oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych,
  2. dokonania zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest z danej nieruchomości właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy, właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac oraz posiadania dokumentu potwierdzającego dokonania stosownych zgłoszeń w terminie; zgłoszenie dotyczy zarówno azbestu usuwanego z budynków mieszkalnych, gospodarczych jak i składowanego na nieruchomości,
  3. posiadania dowodów ważenia i kart przekazania odpadów ze składowiska gdzie dokonano unieszkodliwienia usuwanego azbestu.

Odbiorem zostaną objęte następujące wyroby zawierające azbest:

  1. płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
  2. płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie.

Ilość nieruchomości objętych zamówieniem oraz ilość wyrobów zawierających azbestdo usunięcia:

  1. budynki mieszkalne i gospodarcze – 23 obiektów na łączną masę azbestu: 66,5 Mg,
  2. wyroby azbestowe składowane – 33 nieruchomości na łączną masę azbestu: 65,3 Mg

UWAGA!
1)W ofercie należy podać kwotę brutto załadunku, transportu i unieszkodliwienia 1 tony odpadów

2)Wykonawca, po podpisaniu umowy otrzyma od zamawiającego wykaz nieruchomości, z których będzie dokonany odbiór wyrobów zawierających azbest,

3. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny odebrania wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace.
Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 25 września 2019 r.

4. Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2019 r.

5. Kryterium oceny ofert: cena - 100%,

6. Miejsce i termin złożenia ofert:

Oferty należy złożyć lub przesłać do siedziby zamawiającego: Urząd Gminy Opatów, ul. Tadeusza Kościuszki, 42–152 Opatów w terminie do 19 sierpnia 2019 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy w Opatowie).

7. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.

8. Wymagania wobec wykonawców oraz warunki udziału:

a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia w zakresie transportu i unieszkodliwiania azbestu, wyposażenie techniczne do prowadzenia prac objętych zamówieniem oraz przeszkolonych w tym zakresie pracowników,
b) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

9. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Robert Puchała tel./fax: 34 3196093/ 3196081, e-mail: rpuchala@opatow.gmina.pl

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy.

2. Wzór umowy.

Wójt Gminy Opatów
Bogdan Sośniak