główna zawartość
artykuł nr 1

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie w roku szkolnym 2019/2020

    Opatów, dn. 08.08.2019 r. 

SP O-ów. 26.2/08.08.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2019

 

  Dyrektor Szkoły zaprasza do złożenia oferty na „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie w roku szkolnym 2019/2020”

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 Szkoła Podstawowa w Opatowie

reprezentowana przez p. Barbarę Paliwodę - Dyrektora Szkoły Podstawowej w Opatowie

  ul. T. Kościuszki 1, 42-152 Opatów; tel. 343196109

e-mail: opatowszkola@op.pl

 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na Dowozie uczniów do Szkoły Podstawowej w Opatowie w okresie od dnia 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r. na trasach:

 I Autobus

1.Opatów- Wilkowiecko- Waleńczów- Brzezinki - Opatów– dowóz 18,5 km i odwóz 18,5 km

Liczba uczniów: 41+ opiekun

II Autobus

1.Opatów- Iwanowice Duże - Zwierzyniec Pierwszy i Drugi-Iwanowice Małe – Opatów- dowóz 19,5 km i odwóz 19,5 km

Liczba uczniów: 53 + opiekun

Ogółem 76 km dziennie

 1. Dowóz uczniów do szkoły (rozpoczęcie dowozu nie wcześniej niż o godz. 700, przyjazd do szkoły najpóźniej na godz. 750) oraz ich odwiezienie po zakończeniu zajęć (ok. godz. 1340 – 1545) odbywać się będzie w dni nauki szkolnej według rozkładów i godzin uzgodnionych z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w rozkładzie jazdy. W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego.
 2. Usługi przewozowe Wykonawca powinien wykonywać środkami transportu przystosowanymi do przewozu młodzieży szkolnej minimum dwoma, spełniającymi wszystkie wymagania bezpieczeństwa, higieny, a tym samym spełniać wszelkie kryteria i wymogi związane z przewozem pasażerskim, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.)   i kodeksu drogowego, przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług. Wykonawca zamówienia musi zapewnić odpowiednią liczbę miejsc siedzących w pojeździe odpowiednio dla danej trasy.  W przypadku awarii autobusu Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego środka transportu, w taki sposób, aby nie powodował opóźnień czasowych kursu. Wobec powyższego Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania rezerwowym pojazdem.
 3. Wykonawca usługi zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, przed podpisaniem umowy.
 4. Wykonawca powinien zapoznać się z trasami przewozu dzieci przed przystąpieniem do wykonania usługi
 5. Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrzenia kierowców autobusów w identyfikatory oraz telefon komórkowy w autobusie, a opiekunów w kamizelki odblaskowe
 6. W okresach jesienno- zimowo- wiosennym pojazdy dowożące uczniów muszą być ogrzewane
 7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia każdemu przewożonemu uczniowi miejsca siedzącego w pojeździe.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korekt tras (ilości kilometrów) wynikającej z rzeczywistej liczby uczniów rozpoczynających rok szkolny 2019-2020

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia od 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r.

V. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTA:

1.  Formularz oferty wraz ze szczegółową kalkulacją ceny oferty zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego,

2.  Aktualna licencja na wykonywanie transportu drogowego uprawniającą Wykonawcę do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego o którym mowa ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.)

3. Wykaz z informacją o posiadaniu, na cały okres trwania umowy, pojazdów z miejscami siedzącymi (minimum 2 pojazdy) wraz z informacją o podstawie do dysponowania pojazdem - załącznik nr 1 do formularza oferty.

4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – załącznik nr 2 do formularza oferty;

Dokumenty są składane w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia pisemnego zobowiązania tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał dokumentu, nie kopia).

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

2. Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany formularz oferty z wykorzystaniem wzoru formularza oferty stanowiącym załącznik nr1 do zapytania ofertowego oraz wszystkie wymagane załączniki.

3. Wszystkie załączniki do oferty powinny być ułożone w kolejności wymienionej w formularzu oferty.

4. Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna i nie przedstawiała propozycji alternatywnych.

5. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane pismem maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym atramentem.

6. Upoważnienie (pełnomocnictwo) musi być dołączone do oferty, o ile wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie musi być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Notariusza.

7. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.

8. Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

9. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Opatowie w roku szkolnym 2019/2020” osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie, ul. Szkolna 5, lub pocztą na adres Szkoły Podstawowej w Opatowie, 42-152 Opatów, ul. Szkolna 5 w terminie do dnia 19 sierpnia 2019 r. do godz. 9.00.

10. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez oferentów roszczeń z tego tytułu.

 

VII. KRYTERIA WYBORU

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie najniższej ceny – 100%.

Cena brutto 1km trasy przejazdu- 100%

 Liczba punktów= ( najniższa cena brutto/ cena brutto badanej oferty) x100pkt.

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 19.08.2019r. o godzinie 9.15 w gabinecie dyrektora szkoły
 2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje w dniu składania ofert, bezpośrednio po upływie terminu do ich składania
 3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny
 4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem

e-maila lub telefonicznie                                                                                           

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opatowie

          Barbara Paliwoda

(zamawiający)