główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1779173
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ191709
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Historia 8055
   Dane podstawowe 191709
   Godziny urzędowania 6885
   Organizacja Urzędu 8562
   Struktura Urzędu 7947
   Wersje Elektroniczne Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 4208
   Klauzule informacyjne (dotyczące spełniania obowiązku z art. 13 RODO) 115
Organy
   Wójt Gminy 11769
     CV 3772
     Kompetencje 3294
     Kontakt 2629
     Dyżury 2173
   Zastępca Wójta Gminy 7085
   Sekretarz 6501
   Skarbnik 6525
   Rada Gminy 13785
     Przewodniczący Rady 3050
     Skład Rady 5318
     Regulamin 1978
     Kompetencje 1947
     Sesje 9588
     Protokoły z sesji 4161
    ›    Rok 2003 1215
    ›    Rok 2004 1577
    ›    Rok 2005 1267
    ›    Rok 2006 1241
    ›    Rok 2007 1381
    ›    Rok 2008 945
    ›    Rok 2009 1109
    ›    Rok 2010 1005
    ›    Rok 2011 1069
    ›    Rok 2012 3853
    ›    Rok 2013 1245
    ›    Rok 2014 1323
    ›    Rok 2015 1165
    ›    Rok 2016 573
    ›    Rok 2017 703
    ›    Rok 2018 334
     Dyżury radnych 2714
     Kluby radnych 2066
   Komisje Rady 6670
     Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów 3008
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 5365
     Komisja Porządku Publicznego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 3022
     Komisja Rewizyjna 3808
     Wspólne posiedzenia komisji 887
   Komórki organizacyjne 7954
     Referaty Urzędu 2091
    ›    Referat Finansowy 2097
   Urząd Stanu Cywilnego 8381
     Numery kont 2298
   Samodzielne stanowiska 12154
     Radca Prawny 1836
Prawo Lokalne
   Statut 5083
   Regulamin 20412
   Budżet 7408
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) 892
    ›    Rok 2010 588
    ›    Rok 2011 467
    ›    Rok 2012 736
    ›    Rok 2013 422
   Uchwały 16115
     Rok 2018 924
     Rok 2017 1208
     Rok 2016 2196
     Rok 2015 4925
     Rok 2014 4352
     Rok 2013 3996
     Rok 2012 8043
     Rok 2011 2556
     Rok 2010 3003
     Rok 2009 2361
     Rok 2008 1987
    ›    I Kwartał 1051
    ›    II Kwartał 941
    ›    III Kwartał 845
    ›    IV Kwartał 874
     Rok 2007 2445
    ›    I kwartał 1097
    ›    II Kwartał 885
    ›    III Kwartał 1038
    ›    IV Kwartał 1133
     Rok 2006 2446
    ›    I Kwartał 1182
    ›    II Kwartał 1173
    ›    III Kwartał 1071
    ›    IV Kwartał 1169
     Rok 2005 2437
    ›    I Kwartał 1002
    ›    II Kwartał 1010
    ›    III Kwartał 998
    ›    IV Kwartał 1098
     Rok 2004 2520
    ›    I Kwartał 1131
    ›    II Kwartał 1116
    ›    III Kwartał 1085
    ›    IV Kwartał 1130
     Rok 2003 5845
    ›    I Kwartał 1414
    ›    II Kwartał 1743
    ›    III Kwartał 949
    ›    IV Kwartał 1067
   Podatki i opłaty lokalne 7406
     Podatek od nieruchomości 6852
     Podatek od środków transportowych 3577
     Podatek rolny 3782
     Podatek leśny 2329
     Podatek od posiadania psów 2099
     Opłata targowa 2803
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1643
     Podmiot opodatkowania 1609
     Przedmiot opadatkowania 1642
     Termin powstania obowiązku podatkowego 1940
     Termin płatności 1959
   Akty prawa miejscowego 891
   Informacje Urzędu 9093
     Projekty Uchwał 2071
     Obwieszczenia i zawiadomienia 6025
    ›    Rok 2005 2352
    ›    Rok 2006 4022
    ›    Rok 2007 1072
    ›    Rok 2008 1469
    ›    Rok 2009 5039
    ›    Rok 2010 2916
    ›    Rok 2011 1390
    ›    Rok 2012 4804
    ›    Rok 2013 2634
    ›    Rok 2014 891
    ›    Rok 2015 504
    ›    Rok 2016 926
    ›    Rok 2017 857
    ›    Rok 2018 595
     Informacje o środowisku 2120
    ›    Usuwanie drzew - 2010 rok 6613
    ›    Usuwanie drzew - 2011 rok 5943
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2011 rok 1302
    ›    Usuwanie drzew - 2012 rok 16815
    ›    Usuwanie drzew - 2013 rok 7187
    ›    Usuwanie drzew - 2014 rok 7914
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2015 rok 2174
    ›    Usuwanie drzew - 2015 rok 6333
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2016 rok 348
    ›    Usuwanie drzew - 2016 rok 1113
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2017 rok 678
    ›    Usuwanie drzew - 2017 rok 219
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2018 rok 320
    ›    Usuwanie drzew - 2018 rok 128
   Plan zagospodarowania przestrzennego 13698
   Gospodarka Odpadami 10565
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 91232
     Rok 2018 2896
    ›    Plan zamówień publicznych na 2018 rok. 968
     Rok 2017 16685
    ›    Plan zamówień publicznych na 2017 rok. 121
     Rok 2016 15944
     Rok 2015 17930
     Rok 2014 50424
     Rok 2013 23287
     Rok 2012 22850
     Rok 2011 12523
     Rok 2010 67113
     Rok 2009 24299
     Rok 2008 23070
     Rok 2007 26780
     Rok 2006 13839
   Ogłoszenia Przetargów poniżej 30 000 euro 8029
     Rok 2013 19049
     Rok 2014 15052
     Rok 2015 20290
     Rok 2016 19205
     Rok 2017 23771
     Rok 2018 6736
   Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego 7295
     Rok 2014 6900
     Rok 2015 3136
     Rok 2018 178
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 6672
     Dowody osobiste 4578
     Meldunki 2970
     Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych 668
     Mieszkania 2009
     Nieruchomości 2682
     Działalność gospodarcza 3242
     Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1067
     Zagospodarowanie pasa drogowego i usuwanie drzew 2525
     Wypis i wyrys z miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego 1570
     Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1027
     Zwrot podatku akcyzowego 2419
     Ustalenie numeru porządkowego 820
     Opłaty za gospodarowanie odpadami 666
     Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego 953
     Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 553
Inne
   KOMUNIKATY 5064
     Rok 2018 7464
     Rok 2017 9903
     Rok 2016 1342
     Rok 2015 3330
     Rok 2014 1431
     Rok 2013 1540
     Rok 2012 3146
     Rok 2011 3533
     Rok 2009 - 2010 7050
   EMISJA OBLIGACJI 145
     Rok 2014 6749
     Rok 2018 910
   Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci 407
     Rok 2018 59
     Rok 2017 242
   Jednostki organizacyjne 10519
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie 15453
    ›    Statut 1724
    ›    Regulamin 1756
    ›    Struktura organizacyjna 1944
    ›    Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w Gminie Opatów 2517
    ›    Świadczenia z zakresu pomocy społecznej 1177
    ›    Świadczenia rodzine 2730
    ›    Fundusz alimentacyjny 825
    ›    Przeciwdziałanie przemocy 1013
    ›    Karta Dużej Rodziny 859
    ›    Komunikaty/Ogłoszenia 963
    ›    PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 1289
    ›    Program Rodzina 500+ 2357
    ›    Zadania realizowane przez GOPS 549
    ›    Projekt "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" 370
    ›    Świadczenie "Dobry start" 300+ 312
     Gminny Zespół Oświaty 2897
    ›    Kierownictwo 1381
    ›    Statut 1157
    ›    Regulamin 1061
     Gimnazjum w Opatowie 4170
    ›    Statut 1108
    ›    Regulamin 1131
    ›    Struktura organizacyjna 1282
     Szkoły Podstawowe 3222
    ›    Iwanowice Duże 1958
    ›    Opatów 1649
    ›    Waleńczów 2164
    ›    Wilkowiecko 2372
    ›    Złochowice 1937
    ›    Zwierzyniec Pierwszy 2158
     Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 8979
    ›    Informacje 2958
   Jednostki pomocnicze 5225
     Sołectwa 3577
    ›    Statut Sołectw 2275
   Instytucje kultury 2615
     Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie 3664
    ›    Biblioteka Publiczna w Waleńczowie 1238
    ›    Biblioteka Publiczna w Złochowicach 1079
     Infrastruktura 1253
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 801
    ›    Stan gospodarki komunalnej 828
    ›    Drogi 1971
     Oferty 4025
   Organizacje pozarządowe 2128
     Rok 2017 111
     Rok 2015 440
     Rok 2013 866
     Rok 2012 1029
   Petycje 322
     Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 136
     Petycje - 2017r. 152
   WYBORY i REFERENDA 5546
     Wybory Prezydenckie 2010 1263
     Wybory Samorządowe 2010 2435
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2011 1511
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 2627
     Wybory Samorządowe 2014 8644
     Wybory Prezydenckie 2015 6804
     Referendum 2015 4846
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 4114
     Wybory Samorządowe 2018 1402
   Oświadczenia majątkowe 8355
     Oświadczenia majątkowe za rok 2006 3240
    ›    Wójt - SOŚNIAK Bogdan 1577
    ›    Rada Gminy - ŁACNY Witold 1213
    ›    Rada Gminy - HABROWSKI Wiesław 911
    ›    Rada Gminy - GRZELIŃSKI Władysław 994
    ›    Rada Gminy - BIERNACKI Leszek 1014
    ›    Rada Gminy - ZAJĄC Dariusz 955
    ›    Rada Gminy - KASPRZAK Henryk 898
    ›    Rada Gminy - BUGAJ Wiesława 943
    ›    Rada Gminy - KOTAS Ryszard 905
    ›    Rada Gminy - KOTOWICZ Tomasz 824
    ›    Rada Gminy - OLCZYK Ryszard 956
    ›    Rada Gminy - POŚPIECH Robert 965
    ›    Rada Gminy - CHYRA Józef 890
    ›    Rada Gminy - SŁABY Stanisław 891
    ›    Rada Gminy - SZEWCZUK Mirosław 882
    ›    Urząd - KARKOWSKA Iwona 1640
    ›    Urząd - KOWALIK Zbigniew 1046
    ›    Urząd - SZYJA Jerzy 1205
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BARDZIŃSKA Anna 1139
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BULIŃSKA Anna 1121
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - HYRA Anna 1055
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KLUBA Roman 988
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KUBAT Zenon 1100
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - OKOŃ Daniela 1044
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PALIWODA Barbara 988
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PAWELAK Dorota 1035
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - WIERUS Zdzisław 1044
    ›    Rada Gminy - BARDZIŃSKI Zbigniew 986
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - GRZELIŃSKA Dorota 799
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PUCHAŁA Robert 1020
     Oświadczenia majątkowe za rok 2006 - koniec kadencji 1935
    ›    SOŚNIAK Bogdan 1306
    ›    ŁACNY Witold 1473
    ›    GRZELIŃSKI Władysław 1181
    ›    MROŻEK Edward 1072
    ›    BIERNACKI Leszek 1176
    ›     ZAJĄC Dariusz 1298
    ›    KASPRZAK Henryk 1077
    ›    KIEPURA Henryk 1351
    ›    KOTAS Ryszard 1141
    ›    MACHERZYŃSKI Tomasz 1325
    ›    OLCZYK Ryszard 1112
    ›    POŚPIECH Robert 1038
    ›    SENDAL Henryk 1104
    ›    SŁABY Stanisław 1084
    ›    SZEWCZUK Mirosław 1123
    ›    BARDZIŃSKI Zbigniew 1268
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2006-2010 2812
    ›    Wójt - Bogdan Sośniak 2526
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - JĘDRYCHA Krystyna 1374
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PUCHAŁA Robert 1192
    ›    Rada Gminy - ŁACNY Witold 2334
    ›    Rada Gminy - GRZELIŃSKI Władysław 914
    ›    Rada Gminy - BUGAJ Wiesława 1033
    ›    Rada Gminy - BIERNACKI Leszek 884
    ›    Rada Gminy - ZAJĄC Dariusz 1078
    ›    Rada Gminy - KASPRZAK Henryk 841
    ›    Rada Gminy - CHYRA Józef 1001
    ›    Rada Gminy - KOTAS Ryszard 973
    ›    Rada Gminy - KOTOWICZ Tomasz 983
    ›    Rada Gminy - OLCZYK Ryszard 936
    ›    Rada Gminy - POŚPIECH Robert 957
    ›    Rada Gminy - HABROWSKI Wiesław 956
    ›    Rada Gminy - SŁABY Stanisław 914
    ›    Rada Gminy - SZEWCZUK Mirosław 1002
    ›    Rada Gminy - BARDZIŃSKI Zbigniew 980
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PUCHAŁA Robert 1521
    ›    Wójt - SOŚNIAK Bogdan 1457
    ›    Urząd - KARKOWSKA Iwona 1174
    ›    Urząd - KOWALIK Zbigniew 1094
    ›    Urząd - SZYJA Jerzy 1051
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BARDZIŃSKA Anna 1067
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BULIŃSKA Anna 1178
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - GRZELIŃSKA Dorota 1171
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - HYRA Anna 1094
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KLUBA Roman 1034
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KUBAT Zenon 1011
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - OKOŃ Daniela 864
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PALIWODA Barbara 1028
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PAWELAK Dorota 968
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - WIERUS Zdzisław 1072
    ›    Rada Gminy - ŁACNY Witold 1086
    ›    Rada Gminy - GRZELIŃSKI Władysław 973
    ›    Rada Gminy - BUGAJ Wiesława 1092
    ›    Rada Gminy - BIERNACKI Leszek 1053
    ›    Rada Gminy - ZAJĄC Dariusz 1464
    ›    Rada Gminy - KASPRZAK Henryk 1022
    ›    Rada Gminy - KOTOWICZ Tomasz 983
    ›    Rada Gminy - KOTAS Ryszard 922
    ›    Rada Gminy - OLCZYK Ryszard 930
    ›    Rada Gminy - POŚPIECH Robert 1075
    ›    Rada Gminy - HABROWSKI Wiesław 869
    ›    Rada Gminy - SŁABY Stanisław 1055
    ›    Rada Gminy - SZEWCZUK Mirosław 969
    ›    Rada Gminy - BARDZIŃSKI Zbigniew 978
     Oświadczenia majątkowe za rok 2007 1788
    ›    Rada Gminy - CHYRA Józef 761
     Oświadczenia majątkowe za rok 2008 1889
    ›    Wójt 1356
    ›    Urząd 828
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1148
    ›    Rada Gminy 1137
     Oświadczenia majątkowe za rok 2009 1265
    ›    Rada Gminy 959
    ›    Urząd 699
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 820
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 766
    ›    Wójt 703
     Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2006-2010 876
    ›    Wójt 569
    ›    Rada Gminy 684
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2010-2014 1037
    ›    Wójt 674
    ›    Rada Gminy 824
     Oświadczenia majątkowe za rok 2010 1333
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1030
    ›    Rada Gminy 714
    ›    Wójt 597
    ›    Urząd 582
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 538
     Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1553
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 4795
    ›    Urząd 614
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 619
    ›    Rada Gminy 2067
    ›    Wójt 630
     Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1285
    ›    Urząd 609
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 566
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1208
    ›    Rada Gminy 883
    ›    Wójt 541
     Oświadczenia majątkowe za rok 2013 950
    ›    Urząd 482
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 517
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 805
    ›    Rada Gminy 1259
    ›    Wójt 397
     Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 783
    ›    Wójt 580
    ›    Rada Gminy 1159
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014-2018 1033
    ›    Rada Gminy 6097
    ›    Wójt 768
     Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1008
    ›    Rada Gminy 1597
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 4679
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 562
    ›    Urząd 460
    ›    Wójt 1031
    ›    Rada Gminy 748
     Oświadczenia majątkowe za rok 2015 941
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 555
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 459
    ›    Urząd 402
    ›    Wójt 356
     Oświadczenia majątkowe za rok 2016 843
    ›    Rada Gminy 653
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 320
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 656
    ›    Urząd 348
    ›    Wójt 459
     Oświadczenia majątkowe za rok 2017 317
    ›    Wójt 144
    ›    Urząd 127
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 131
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 250
    ›    Rada Gminy 290
     Druki Oświadczeń 901
   Informacje nieudostępnione 5014
   Strategia RIT Subregion Północny 961
   Nabór na wolne stanowiska pracownicze 24491
     Rok 2008 7870
     Rok 2009 5316
     Rok 2010 2069
     Rok 2011 6602
     Rok 2013 3400
     Rok 2014 2163
     Rok 2015 7454
     Rok 2016 2562
     Rok 2017 2349
     Rok 2018 1195
   Redakcja Biuletynu 9811
   Polityka środowiskowa 5137
   Projekty UE 6733
     Projekt: System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego" 2244
     Projekt "Indywidualizacja nauczania" w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 PO KL. 1496
     Projekt pn. "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów" 962
     Projekt pn. "Kubusiowe Przedszkole w Złochowicach" w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.1 POKL 4213
     Projekt: "Szkoły przyszłości w Gminie Opatów" 4686
     Projekt: "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" 471
     Projekt pn. "Wzrastam i rozwijam się w Gminie Opatów" 479