główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1815774
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ194510
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Historia 8096
   Dane podstawowe 194510
   Godziny urzędowania 6940
   Organizacja Urzędu 8634
   Struktura Urzędu 8039
   Wersje Elektroniczne Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 4231
   Klauzule informacyjne (dotyczące spełniania obowiązku z art. 13 RODO) 176
Organy
   Wójt Gminy 11886
     CV 3826
     Kompetencje 3326
     Kontakt 2654
     Dyżury 2185
   Zastępca Wójta Gminy 7158
   Sekretarz 6564
   Skarbnik 6584
   Rada Gminy 14247
     Przewodniczący Rady 3149
     Skład Rady 5575
     Regulamin 2011
     Kompetencje 1988
     Sesje 9779
     Protokoły z sesji 4229
    ›    Rok 2003 1235
    ›    Rok 2004 1599
    ›    Rok 2005 1297
    ›    Rok 2006 1256
    ›    Rok 2007 1402
    ›    Rok 2008 968
    ›    Rok 2009 1139
    ›    Rok 2010 1037
    ›    Rok 2011 1084
    ›    Rok 2012 3872
    ›    Rok 2013 1269
    ›    Rok 2014 1354
    ›    Rok 2015 1221
    ›    Rok 2016 588
    ›    Rok 2017 727
    ›    Rok 2018 418
     Dyżury radnych 2770
     Kluby radnych 2126
   Komisje Rady 6767
     Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów 3054
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 5408
     Komisja Porządku Publicznego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 3056
     Komisja Rewizyjna 3835
     Wspólne posiedzenia komisji 905
   Komórki organizacyjne 8028
     Referaty Urzędu 2121
    ›    Referat Finansowy 2116
   Urząd Stanu Cywilnego 8478
     Numery kont 2320
   Samodzielne stanowiska 12226
     Radca Prawny 1857
Prawo Lokalne
   Statut 5137
   Regulamin 20447
   Budżet 7480
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) 902
    ›    Rok 2010 611
    ›    Rok 2011 471
    ›    Rok 2012 760
    ›    Rok 2013 426
   Uchwały 16278
     Rok 2018 1079
     Rok 2017 1269
     Rok 2016 2246
     Rok 2015 4959
     Rok 2014 4381
     Rok 2013 4019
     Rok 2012 8061
     Rok 2011 2576
     Rok 2010 3031
     Rok 2009 2380
     Rok 2008 2000
    ›    I Kwartał 1074
    ›    II Kwartał 962
    ›    III Kwartał 865
    ›    IV Kwartał 902
     Rok 2007 2465
    ›    I kwartał 1114
    ›    II Kwartał 903
    ›    III Kwartał 1070
    ›    IV Kwartał 1171
     Rok 2006 2460
    ›    I Kwartał 1219
    ›    II Kwartał 1208
    ›    III Kwartał 1107
    ›    IV Kwartał 1199
     Rok 2005 2454
    ›    I Kwartał 1018
    ›    II Kwartał 1037
    ›    III Kwartał 1022
    ›    IV Kwartał 1116
     Rok 2004 2568
    ›    I Kwartał 1156
    ›    II Kwartał 1157
    ›    III Kwartał 1119
    ›    IV Kwartał 1154
     Rok 2003 5960
    ›    I Kwartał 1421
    ›    II Kwartał 1781
    ›    III Kwartał 980
    ›    IV Kwartał 1096
   Podatki i opłaty lokalne 7470
     Podatek od nieruchomości 6914
     Podatek od środków transportowych 3666
     Podatek rolny 3852
     Podatek leśny 2336
     Podatek od posiadania psów 2123
     Opłata targowa 2832
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1670
     Podmiot opodatkowania 1623
     Przedmiot opadatkowania 1660
     Termin powstania obowiązku podatkowego 1955
     Termin płatności 1982
   Akty prawa miejscowego 948
   Informacje Urzędu 9195
     Projekty Uchwał 2116
     Obwieszczenia i zawiadomienia 6132
    ›    Rok 2005 2398
    ›    Rok 2006 4060
    ›    Rok 2007 1102
    ›    Rok 2008 1495
    ›    Rok 2009 5060
    ›    Rok 2010 2953
    ›    Rok 2011 1414
    ›    Rok 2012 4830
    ›    Rok 2013 2653
    ›    Rok 2014 917
    ›    Rok 2015 535
    ›    Rok 2016 956
    ›    Rok 2017 889
    ›    Rok 2018 746
     Informacje o środowisku 2176
    ›    Usuwanie drzew - 2010 rok 6648
    ›    Usuwanie drzew - 2011 rok 5984
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2011 rok 1309
    ›    Usuwanie drzew - 2012 rok 16830
    ›    Usuwanie drzew - 2013 rok 7194
    ›    Usuwanie drzew - 2014 rok 7931
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2015 rok 2196
    ›    Usuwanie drzew - 2015 rok 6353
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2016 rok 382
    ›    Usuwanie drzew - 2016 rok 1126
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2017 rok 692
    ›    Usuwanie drzew - 2017 rok 246
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2018 rok 398
    ›    Usuwanie drzew - 2018 rok 183
   Plan zagospodarowania przestrzennego 13995
   Gospodarka Odpadami 10632
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 92052
     Rok 2018 3228
    ›    Plan zamówień publicznych na 2018 rok. 1046
     Rok 2017 17781
    ›    Plan zamówień publicznych na 2017 rok. 151
     Rok 2016 16116
     Rok 2015 18159
     Rok 2014 50857
     Rok 2013 23302
     Rok 2012 22869
     Rok 2011 12529
     Rok 2010 67538
     Rok 2009 24316
     Rok 2008 23099
     Rok 2007 26790
     Rok 2006 13865
   Ogłoszenia Przetargów poniżej 30 000 euro 8185
     Rok 2013 19062
     Rok 2014 15495
     Rok 2015 20460
     Rok 2016 19223
     Rok 2017 24828
     Rok 2018 8227
   Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego 7490
     Rok 2014 6921
     Rok 2015 3155
     Rok 2018 236
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 6797
     Dowody osobiste 4644
     Meldunki 3009
     Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych 691
     Mieszkania 2036
     Nieruchomości 2724
     Działalność gospodarcza 3266
     Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1096
     Zagospodarowanie pasa drogowego i usuwanie drzew 2581
     Wypis i wyrys z miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego 1624
     Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1046
     Zwrot podatku akcyzowego 2458
     Ustalenie numeru porządkowego 840
     Opłaty za gospodarowanie odpadami 675
     Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego 1000
     Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 623
Inne
   KOMUNIKATY 5251
     Rok 2018 9280
     Rok 2017 9932
     Rok 2016 1360
     Rok 2015 3347
     Rok 2014 1453
     Rok 2013 1557
     Rok 2012 3156
     Rok 2011 3545
     Rok 2009 - 2010 7069
   EMISJA OBLIGACJI 192
     Rok 2014 6926
     Rok 2018 1368
   Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci 443
     Rok 2018 94
     Rok 2017 265
   Jednostki organizacyjne 10583
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie 15857
    ›    Statut 1754
    ›    Regulamin 1790
    ›    Struktura organizacyjna 1975
    ›    Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w Gminie Opatów 2544
    ›    Świadczenia z zakresu pomocy społecznej 1227
    ›    Świadczenia rodzine 2797
    ›    Fundusz alimentacyjny 855
    ›    Przeciwdziałanie przemocy 1052
    ›    Karta Dużej Rodziny 896
    ›    Komunikaty/Ogłoszenia 1005
    ›    PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 1331
    ›    Program Rodzina 500+ 2620
    ›    Zadania realizowane przez GOPS 599
    ›    Projekt "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" 394
    ›    Świadczenie "Dobry start" 300+ 356
     Gminny Zespół Oświaty 2939
    ›    Kierownictwo 1421
    ›    Statut 1184
    ›    Regulamin 1093
     Gimnazjum w Opatowie 4219
    ›    Statut 1127
    ›    Regulamin 1164
    ›    Struktura organizacyjna 1301
     Szkoły Podstawowe 3271
    ›    Iwanowice Duże 2032
    ›    Opatów 1693
    ›    Waleńczów 2233
    ›    Wilkowiecko 2416
    ›    Złochowice 2036
    ›    Zwierzyniec Pierwszy 2197
     Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 9306
    ›    Informacje 3041
   Jednostki pomocnicze 5273
     Sołectwa 3662
    ›    Statut Sołectw 2303
   Instytucje kultury 2638
     Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie 3699
    ›    Biblioteka Publiczna w Waleńczowie 1247
    ›    Biblioteka Publiczna w Złochowicach 1122
     Infrastruktura 1264
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 817
    ›    Stan gospodarki komunalnej 857
    ›    Drogi 1987
     Oferty 4050
   Organizacje pozarządowe 2152
     Rok 2018 2
     Rok 2017 138
     Rok 2015 445
     Rok 2013 878
     Rok 2012 1043
   Petycje 339
     Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 152
     Petycje - 2017r. 169
   WYBORY i REFERENDA 5854
     Wybory Prezydenckie 2010 1303
     Wybory Samorządowe 2010 2484
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2011 1546
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 2643
     Wybory Samorządowe 2014 8757
     Wybory Prezydenckie 2015 6840
     Referendum 2015 4869
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 4135
     Wybory Samorządowe 2018 6008
   Oświadczenia majątkowe 8658
     Oświadczenia majątkowe za rok 2006 3257
    ›    Wójt - SOŚNIAK Bogdan 1604
    ›    Rada Gminy - ŁACNY Witold 1242
    ›    Rada Gminy - HABROWSKI Wiesław 929
    ›    Rada Gminy - GRZELIŃSKI Władysław 1012
    ›    Rada Gminy - BIERNACKI Leszek 1046
    ›    Rada Gminy - ZAJĄC Dariusz 978
    ›    Rada Gminy - KASPRZAK Henryk 938
    ›    Rada Gminy - BUGAJ Wiesława 971
    ›    Rada Gminy - KOTAS Ryszard 935
    ›    Rada Gminy - KOTOWICZ Tomasz 855
    ›    Rada Gminy - OLCZYK Ryszard 985
    ›    Rada Gminy - POŚPIECH Robert 990
    ›    Rada Gminy - CHYRA Józef 905
    ›    Rada Gminy - SŁABY Stanisław 896
    ›    Rada Gminy - SZEWCZUK Mirosław 900
    ›    Urząd - KARKOWSKA Iwona 1690
    ›    Urząd - KOWALIK Zbigniew 1085
    ›    Urząd - SZYJA Jerzy 1233
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BARDZIŃSKA Anna 1163
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BULIŃSKA Anna 1144
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - HYRA Anna 1079
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KLUBA Roman 1006
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KUBAT Zenon 1131
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - OKOŃ Daniela 1074
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PALIWODA Barbara 992
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PAWELAK Dorota 1066
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - WIERUS Zdzisław 1076
    ›    Rada Gminy - BARDZIŃSKI Zbigniew 1003
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - GRZELIŃSKA Dorota 821
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PUCHAŁA Robert 1057
     Oświadczenia majątkowe za rok 2006 - koniec kadencji 1968
    ›    SOŚNIAK Bogdan 1352
    ›    ŁACNY Witold 1505
    ›    GRZELIŃSKI Władysław 1204
    ›    MROŻEK Edward 1085
    ›    BIERNACKI Leszek 1237
    ›     ZAJĄC Dariusz 1304
    ›    KASPRZAK Henryk 1096
    ›    KIEPURA Henryk 1384
    ›    KOTAS Ryszard 1148
    ›    MACHERZYŃSKI Tomasz 1344
    ›    OLCZYK Ryszard 1143
    ›    POŚPIECH Robert 1072
    ›    SENDAL Henryk 1123
    ›    SŁABY Stanisław 1112
    ›    SZEWCZUK Mirosław 1142
    ›    BARDZIŃSKI Zbigniew 1294
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2006-2010 2834
    ›    Wójt - Bogdan Sośniak 2629
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - JĘDRYCHA Krystyna 1414
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PUCHAŁA Robert 1220
    ›    Rada Gminy - ŁACNY Witold 2413
    ›    Rada Gminy - GRZELIŃSKI Władysław 932
    ›    Rada Gminy - BUGAJ Wiesława 1065
    ›    Rada Gminy - BIERNACKI Leszek 916
    ›    Rada Gminy - ZAJĄC Dariusz 1122
    ›    Rada Gminy - KASPRZAK Henryk 866
    ›    Rada Gminy - CHYRA Józef 1016
    ›    Rada Gminy - KOTAS Ryszard 1001
    ›    Rada Gminy - KOTOWICZ Tomasz 1019
    ›    Rada Gminy - OLCZYK Ryszard 972
    ›    Rada Gminy - POŚPIECH Robert 982
    ›    Rada Gminy - HABROWSKI Wiesław 984
    ›    Rada Gminy - SŁABY Stanisław 937
    ›    Rada Gminy - SZEWCZUK Mirosław 1018
    ›    Rada Gminy - BARDZIŃSKI Zbigniew 1004
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PUCHAŁA Robert 1530
    ›    Wójt - SOŚNIAK Bogdan 1497
    ›    Urząd - KARKOWSKA Iwona 1200
    ›    Urząd - KOWALIK Zbigniew 1129
    ›    Urząd - SZYJA Jerzy 1071
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BARDZIŃSKA Anna 1098
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BULIŃSKA Anna 1210
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - GRZELIŃSKA Dorota 1202
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - HYRA Anna 1111
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KLUBA Roman 1057
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KUBAT Zenon 1032
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - OKOŃ Daniela 888
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PALIWODA Barbara 1040
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PAWELAK Dorota 1000
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - WIERUS Zdzisław 1101
    ›    Rada Gminy - ŁACNY Witold 1119
    ›    Rada Gminy - GRZELIŃSKI Władysław 1004
    ›    Rada Gminy - BUGAJ Wiesława 1125
    ›    Rada Gminy - BIERNACKI Leszek 1083
    ›    Rada Gminy - ZAJĄC Dariusz 1522
    ›    Rada Gminy - KASPRZAK Henryk 1059
    ›    Rada Gminy - KOTOWICZ Tomasz 1021
    ›    Rada Gminy - KOTAS Ryszard 949
    ›    Rada Gminy - OLCZYK Ryszard 948
    ›    Rada Gminy - POŚPIECH Robert 1109
    ›    Rada Gminy - HABROWSKI Wiesław 903
    ›    Rada Gminy - SŁABY Stanisław 1095
    ›    Rada Gminy - SZEWCZUK Mirosław 1001
    ›    Rada Gminy - BARDZIŃSKI Zbigniew 988
     Oświadczenia majątkowe za rok 2007 1802
    ›    Rada Gminy - CHYRA Józef 789
     Oświadczenia majątkowe za rok 2008 1906
    ›    Wójt 1379
    ›    Urząd 847
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1171
    ›    Rada Gminy 1152
     Oświadczenia majątkowe za rok 2009 1284
    ›    Rada Gminy 991
    ›    Urząd 727
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 827
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 800
    ›    Wójt 731
     Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2006-2010 886
    ›    Wójt 595
    ›    Rada Gminy 707
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2010-2014 1062
    ›    Wójt 702
    ›    Rada Gminy 842
     Oświadczenia majątkowe za rok 2010 1347
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1061
    ›    Rada Gminy 739
    ›    Wójt 629
    ›    Urząd 612
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 557
     Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1572
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 4823
    ›    Urząd 643
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 654
    ›    Rada Gminy 2083
    ›    Wójt 649
     Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1303
    ›    Urząd 641
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 585
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1226
    ›    Rada Gminy 913
    ›    Wójt 571
     Oświadczenia majątkowe za rok 2013 964
    ›    Urząd 515
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 550
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 822
    ›    Rada Gminy 1285
    ›    Wójt 432
     Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 803
    ›    Wójt 608
    ›    Rada Gminy 1185
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014-2018 1068
    ›    Rada Gminy 6149
    ›    Wójt 792
     Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1026
    ›    Rada Gminy 1636
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 4738
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 583
    ›    Urząd 479
    ›    Wójt 1069
    ›    Rada Gminy 793
     Oświadczenia majątkowe za rok 2015 963
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 561
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 486
    ›    Urząd 425
    ›    Wójt 381
     Oświadczenia majątkowe za rok 2016 885
    ›    Rada Gminy 702
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 339
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 686
    ›    Urząd 382
    ›    Wójt 470
     Oświadczenia majątkowe za rok 2017 558
    ›    Wójt 220
    ›    Urząd 182
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 189
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 387
    ›    Rada Gminy 481
     Druki Oświadczeń 945
   Informacje nieudostępnione 5038
   Strategia RIT Subregion Północny 994
   Nabór na wolne stanowiska pracownicze 25071
     Rok 2008 7910
     Rok 2009 5332
     Rok 2010 2086
     Rok 2011 6629
     Rok 2013 3430
     Rok 2014 2173
     Rok 2015 7498
     Rok 2016 2585
     Rok 2017 2399
     Rok 2018 2157
   Redakcja Biuletynu 9838
   Polityka środowiskowa 5165
   Projekty UE 6916
     Projekt: System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego" 2262
     Projekt "Indywidualizacja nauczania" w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 PO KL. 1519
     Projekt pn. "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów" 969
     Projekt pn. "Kubusiowe Przedszkole w Złochowicach" w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.1 POKL 4237
     Projekt: "Szkoły przyszłości w Gminie Opatów" 4699
     Projekt: "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" 480
     Projekt pn. "Wzrastam i rozwijam się w Gminie Opatów" 510