artykuł nr 1

SKARBNIK GMINY OPATÓW

Funkcję Skarbnika Gminy pełni - Martyna Drzazga-Soboniak
tel.(034) 319 60 93 e-mail: skarbnik@opatow.gmina.pl

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

  1. zapewnienie dyscypliny finansowej budżetu,
  2. zapewnienie prawidłowego prowadzenia spraw dotyczących: a) gospodarki budżetowej i finansowej gminy, b) wymiaru i poboru zobowiązań, należności pieniężnych podatków i opłat administracyjnych, c) obsługi finansowo księgowej Urzędu, Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedszkola, Szkół Podstawowych, Publicznego Gimnazjum i Bibliotek.
  3. sprawowanie nadzoru i kontroli finansowej nad działalnością gminnych jednostek organizacyjnych,
  4. organizowanie współpracy z Regionalną Izbą Obrachunkową,
  5. organizowanie skutecznej współpracy z organami podatkowymi i finansowymi działającymi poza podległością samorządu w celu zapewnienia maksymalnych wpływów do budżetu,
  6. uzasadnienie ekonomicznych konieczności i skutków kredytowania działalności gminy.

Skarbnik Gminy wykonuje obowiązki głównego księgowego budżetu gminy.