artykuł nr 1

REGULAMIN

Regulamin zawarty jest w Statucie Gminy Opatów. Patrz Statut