artykuł nr 1

Transmisja z obrad Rady Gminy Opatów

artykuł nr 2

Komunikat dot. nagrywania obrazu i dźwięku obrad Rady Gminy Opatów

KOMUNIKAT
dot. nagrywania obrazu i dźwięku obrad Rady Gminy Opatów  

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994 tekst jednolity), wprowadzonej zapisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów gminy (Dz.U. z 2018 r. poz.130),  na podstawie art. 20 ust.1 b cyt. ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym :

  1. obrady Rady Gminy są transmitowane i nagrywane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk,
  2. nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Udział w obradach Rady Gminy jest równoznaczny z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie przez Wójta Gminy Opatów (Administrator) danych osobowych wizerunkowych (obraz) i dźwięku (głos) uczestnika obrad, w celu rozpowszechniania informacji o działaniach Organu Gminy, w  przestrzeni publicznej i w mediach.