artykuł nr 1

Statut Gminy Opatów

Aktualny Statut Gminy Opatów określa UCHWAŁA NR 219/XLIX/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów

artykuł nr 2

Zmiana STATUTU GMINY OPATÓW

UCHWAŁA NR 164/XXXVI/2009
RADY GMINY W OPATOWIE

z dnia 28 sierpnia 2009r.

w sprawie zmiany statutu Gminy Opatów

    Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1, art.22, art.40 ust.2 pkt1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy w Opatowie uchwala co następuje:

 §1

1.W statucie gminy Opatów uchwalonym uchwałą Rady Gminy w Opatowie z dnia 30 czerwca 2003r. Nr 51/IX/2003 (ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 08.08.2003r. Nr 77 poz. 2149) wprowadza się następujące zmiany:
    1/ W § 27 ust.3 otrzymuje brzmienie :
    „ 3. Do udziału w sesji mogą być zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz inni pracownicy Urzędu.”
2/ W § 43 w ust. 1 wiersz 10 otrzymuje brzmienie:
  „ – odesłania projektu uchwały do komisji”
3/ W § 55 ust.1 otrzymuje brzmienie:
    „1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
            - poszczególnym radnym
            - Wójtowi Gminy
            - Komisjom Rady
            - Klubom Rady
4/ W § 55 dodaje się ust. 4 o brzmieniu:
    „ 4. Przedłożony projekt uchwały parafowany jest przez wnioskodawcę, oraz opiniowany przez:
            - Wójta Gminy ,
            - Komisję problemową,
            - Radcę Prawnego Urzędu.”
5/ W § 101 w ust. 4 dodaje się pkt 3 w brzmieniu :
    „ 3. inne osoby, których obecność jest niezbędna na posiedzeniu.”
6/ W § 118 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  „ dane osób fizycznych pozwalające na określenie tożsamości podlegają udostępnieniu na zasadzie przepisów – ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 poz. 926 z 2002r. z późn. zm.)”
7/ W § 120 ust. 2 otrzymuje brzmienie :
    „2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący Rady, a pozostałe czynności Sekretarz Gminy lub wyznaczona przez Wójta osoba.”
8/ „ § 121 otrzymuje brzmienie:
    „ § 121. W Urzędzie Gminy , w gminnych jednostkach organizacyjnych zatrudnienie pracowników reguluje ustawa o pracownikach samorządowych.”
9/ Dotychczasowy paragraf 122 i 123 skreśla się . Natomiast §§124,125,126,127 otrzymują kolejno numeracje jako §§ 122,123, 124, 125.
10/ §1 w załączniku Nr 3 do Statutu Gminy Opatów otrzymuje brzmienie:
    „ §1. Jednostkami organizacyjnymi Gminy są :
            1. Gminny Zespół Oświaty z siedzibą w Opatowie
            2.Publiczne Szkoły Podstawowe :
                a.w Iwanowicach Dużych
                b.w Opatowie
                c.w Waleńczowie
                d.w Wilkowiecku
                e.w Złochowicach
                f.w Zwierzyńcu Pierwszym
            3.Gimnazjum w Opatowie
            4.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie
            5.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie
            6.Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie oraz jej filie w Waleńczowie i w Złochowicach”.


§2

Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. §4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Przewodniczący
Rady Gminy Opatów
Witold Łacny
artykuł nr 3

STATUT GMINY OPATÓW

UCHWAŁA Nr 51/IX/2003

Rady Gminy w Opatowie z  dnia  30 czerwca 2003 r.

 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1,  art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j. t. 2001r. Dz. U. Nr 142  poz. 1591 ze zmianami  Dz.U.02.23.220, Dz. U. 02.62.558, Dz. U. 02.113.984, Dz. U. 02.214.1806/  

 

Rada Gminy w Opatowie

 

u c h w a l a, co następuje:

§ 1

 

Statut Gminy w Opatowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr 110/XXV/2000 z dnia 24 października 2000 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów  /Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 49 poz. 710 z  2000r./.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 150/XXXIII/2001 z dnia 21 sierpnia 2001 roku w sprawie zmian do Statutu Gminy Opatów /Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 65 poz. 1600 z 2001r./

§ 4

Niniejszy Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

                                                                                        Przewodniczący
                                                                                        Rady Gminy Opatów

                                                                                        Witold Łacny