artykuł nr 1

TERMIN POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO

  1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
  2. Osoby fizyczne zobowiązane są złożyć bez wezwania Informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych w Urzędzie Gminy w terminie 14 dni od daty nabycia lub wejścia w posiadanie nieruchomości lub obiektu budowlanego. Podatnicy są również zobowiązani do informowania organu gminy o zmianie sposobu wykorzystania budynku (zbyciu, rozbiórce) albo gruntu lub ich części, mających wpływ na wysokość opodatkowania, w terminie 14 dni od ich zaistnienia. Mają również obowiązek informowania organu gminy w terminie 14 dni o nabyciu nieruchomości lub oddaniu do użytku nowego budynku.
  3. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć Deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy do dnia 31 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności.