artykuł nr 1

UCHWAŁY RADY GMINY OPATÓW PODJĘTE W 2004 ROKU

Uchwały w sprawie: 

 • 71. zmian w budżecie gminy na 2004 r.

 • 72. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej.

 • 73. przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opatów".

   
 • 74. zmian w budżecie gminy na 2004 r.

 • 75. przyjęcia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi na 2004 r.

 • 76. udzielania dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na celepubliczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonywania zadań zleconych.

 • 77. rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za rok 2003 i udzielenia absolutorium dla Wójta. 

 • 78. zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

 • 79. udzielenia dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych.

 • 80. wyrażenia zgody na najem lokalu komunalnego, użytkowego. 

 • 81. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej.

 • 82. zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

 • 83. zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od posiadania psów w drodze inkasa od osób fizycznych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

 • 84. zmiany w budżecie gminy na 2004 rok.

 • 85. ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników Gminnego Zespołu Oświaty w Opatowie.

 • 86. ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników obsługizatrudnionych w placówkach oświatowych.

 • 87. delegowania przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Złochowicach.

 • 88. zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum.

 • 89. ustalania zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad zwalniania od odpłaności i trybu ich pobierania.

 • 90. przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Sołecznej w Opatowie.

 • 91. przeznaczenia nieruchomości komunalnej do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 • 92. upoważnienia Wójta Gminy Opatów do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Złochowicach.

 • 93. określenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku.

 • 94. zmian w budżecie gminy na 2004 r.

 • 95. uchwalenia "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Opatów"

 • 96. zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Opatów na realizację inwrestycji gminnej.

   
 • 97. określenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego z przeznaczeniem na realizację programów zdrowotnych.

 • 98. zmian w budżecie Gminy na 2004 r.

 • 99. szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.

 • 100. zmiany uchwały w sprawie ustalania zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad zwalniania od odpłatności i trybu ich pobierania.

 • 101. zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjujm.

 • 102. założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwagazowe dla obszaru gminy Opatów.

 • 103. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.

 • 104. zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Opatów".

 • 105. zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r.

 • 106. zmian w budżecie gminy na 2004 r.

 • 107. obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.

 • 108. ustalenia stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej, podatku od posiadania psów.

 • 109. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • 110. przystąpienia Gminy Opatów do porozumienia międzygminnego i zabezpieczenia środków finansowych na ten cel.

 • 111. zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

 • 112. uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

 • 113. uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 rok.

 • 114. zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na 2005 rok.