artykuł nr 1

Obwieszczenie

Opatów, dnia 16.11.2007 r.

OŚ.7625/6/06

 

Obwieszczenie

 

  Na podstawie art. 32 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 ze zm.),

informuję

  o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania i przebudowie budynków gospodarczych na zakład stolarski w Wilkowiecku przy ul. Chodakowskiego 32 na działkach o nr ewid. 307, 306/1, 306/3.

 

Decyzja została wydana na wniosek Zakładu stolarki Budowlanej LIZUREJ, Wilkowiecko, ul. Chodakowskiego 32, 42-152 Opatów.

  Informacja na temat podjętej decyzji znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach  w UG Opatów, ul. Kościuszki 27, pok. 4. Wykaz jest dostępny w godzinach pracy Urzędu Gminy.

  Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Opatów: bip.opatow.akcessnet.net oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Opatów.

  

Wójt Gminy Opatów

/-/ Bogdan Sośniak