artykuł nr 1

Rok 2009

Załączniki:
UCHWAŁA RADY GMINY OPATÓW NR 195/XLI/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na 2010 rok 474 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY OPATÓW NR 194/XLI/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok 130 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY OPATÓW NR 193/XLI/2009z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok 351 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY W OPATÓW NR 192/XLI/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok 103 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY OPATÓW NR 191/XL/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie 70 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY OPATÓW NR 190/XL/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie nawiązania współpracy między Gminą Opatów a Gminą Zagyvaszanto (Węgry) 59 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY OPATÓW NR 189/XL/2009 z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok 86 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY OPATÓW NR 188/XL/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Opatów na lata 2008-2013 97 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY OPATÓW NR 187/XL/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok 114 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY W OPATOWIE NR 186/XXXIX/2009 z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie ustalenia opłaty miesięcznej wnoszonej przez rodziców: za niektóre świadczenia oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Opatowie. 67 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY W OPATOWIE NR 185/XXXIX/2009 z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki przy Gimnazjum w Opatowie prowadzonej przez Gminę Opatów 62 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY W OPATOWIE NR 184/XXXIX/2009 z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 91 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY W OPATOWIE NR 183/XXXIX/2009 z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Opatów 64 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY W OPATOWIE NR 182/XXXIX/2009 z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej 62 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY W OPATOWIE NR 181/XXXIX/2009 z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok 68 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY W OPATOWIE NR 180/XXXVIII/2009 z dnia 28 października 2009r. w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania 55 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY W OPATOWIE NR 179/XXXVIII/2009 z dnia 28 października 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu 57 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY W OPATOWIE NR 178/XXXVIII/2009 z dnia 28 października 2009r. w sprawie ustalenia opłaty miesięcznej wnoszonej przez rodziców: za niektóre świadczenia oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Opatowie. 68 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY W OPATOWIE NR 177/XXXVIII/2009 z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 77 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY W OPATOWIE NR 176/XXXVIII/2009 z dnia 28 października 2009r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki przy Gimnazjum w Opatowie prowadzonej przez Gminę Opatów. 67 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY W OPATOWIE NR 175/XXXVIII/2009 z dnia 28 października 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie w trybie art. 231 Kodeksu Cywilnego za odpowiednim wynagrodzeniem, w drodze bezprzetargowej na rzecz samoistnego posiadacza nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Opatów 68 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY W OPATOWIE NR 174/XXXVII/2009 z dnia 29 wrześnie 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 122/XXVI/2005 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opatów. 81 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY W OPATOWIE NR 173/XXXVII/2009 z dnia 29 wrześnie 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Parafii Św. Mikołaja w Wilkowiecku na realizację zadania dotyczącego remontu kościoła wpisanego do rejestru zabytków. 78 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY W OPATOWIE NR 172/XXXVII/2009 z dnia 29 wrześnie 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Panki na realizację zadania dotyczącego przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 693 019S relacji Kałmuki - Konieczki. 78 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY W OPATOWIE NR 171/XXXVII/2009 z dnia 29 wrześnie 2009r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Opatów. 80 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY W OPATOWIE NR 170/XXXVII/2009 z dnia 29 wrześnie 2009r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Opatów do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY W OPATOWIE NR 169/XXXVII/2009 z dnia 29 wrześnie 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 115 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY W OPATOWIE NR 168/XXXVI/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym 77 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY W OPATOWIE NR 167/XXXVI/2009 z dni 28 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność gminy Opatów 77 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY W OPATOWIE NR 166/XXXVI/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność gminy Opatów 77 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY W OPATOWIE NR 165/XXXVI/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie 82 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY W OPATOWIE NR 164/XXXVI/2009 z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany statutu Gminy Opatów 84 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY W OPATOWIE NR 163/XXXVI/2009 z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" oraz podpisania umowy o realizacji wspólnego przedsięwzięcia. 78 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY OPATÓW NR 162/XXXVI/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Opatów na lata 2008-2013 138 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY OPATÓW NR 161/XXXVI/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok 91 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY OPATÓW NR 160A/XXXVI/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 155/XXXIV/2009 Rady Gminy w Opatowie z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej 77 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY OPATÓW NR 160/XXXV/2009 z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Opatów na lata 2008 - 2013 136 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY OPATÓW NR 159/XXXV/2009 z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Iwanowice Duże na lata 2009 - 2016" 474 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY OPATÓW NR 158/XXXV/2009 z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok 82 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY OPATÓW NR 157/XXXIV/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2009 r. 78 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY OPATÓW NR 156/XXXIV/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu Kłobuckiego dotyczącego wsparcia finansowego remontów dróg powiatowych na terenie gminy Opatów 76 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY OPATÓW NR 155/XXXIV/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej 78 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY OPATÓW NR 154/XXXIV/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok 84 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY OPATÓW NR 153/XXXIII/2009 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie przekazania środków na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wspomagania Policji w Katowicach z przeznaczeniem na prace remontowo-adaptacyjne w budynku Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku 75 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY OPATÓW NR 152/XXXIII/2009 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy 79 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY OPATÓW NR 151/XXXIII/2009 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 72 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY OPATÓW NR 150/XXXIII/2009 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Złochowice - etap II" 78 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY OPATÓW NR 149/XXXIII/2009 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok 88 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY OPATÓW NR 148/XXXII/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Opatów na lata 2009 - 2012 909 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY OPATÓW NR 147/XXXII/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Wilkowiecku 690 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY OPATÓW NR 146/XXXII/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie za rok 2008 75 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY OPATÓW NR 145/XXXII/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za rok 2008 i udzielenie absolutorium dla Wójta 77 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY OPATÓW NR 144/XXXII/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok 75 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY OPATÓW NR 143/XXXI/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Opatów dodatków do wynagrodzenia nagród i dodatków socjalnych 120 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY OPATÓW NR 142/XXXI/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych 72 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY OPATÓW NR 141/XXXI/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu z przeznaczeniem na niezbędne prace remontowe dla Warsztatów Terapii zajęciowej w Hutce 74 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY OPATÓW NR 140/XXXI/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Iwanowice Duże na lata 2009 - 2016" 453 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY OPATÓW NR 139/XXXI/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Opatów na lata 2008 - 2013 138 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY OPATÓW NR 138/XXXI/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok 83 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY OPATÓW NR 137/XXX/2009 z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych 56 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY OPATÓW NR 136/XXX/2009 z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Opatów na lata 2008 - 2013 145 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY OPATÓW NR 135/XXX/2009 z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok 72 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY OPATÓW NR 134/XXVIII/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na 2009 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY OPATÓW NR 133/XXVIII/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku od posiadania psów w drodze inkasa od osób fizycznych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 63 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY OPATÓW NR 132/XXVIII/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomani na 2009 rok 101 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY OPATÓW NR 131/XXVIII/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2009 rok 452 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY OPATÓW NR 130/XXVIII/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej 68 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA RADY GMINY OPATÓW NR 129/XXVIII/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 93 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer