artykuł nr 1

Obwieszczenie

Opatów, dnia 16.06.2010 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Opatów Zgodnie z art.. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz.1227) zawiadamiam, że w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ...
artykuł nr 2

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,...

Wykaz Nr 2/10 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność gminy
artykuł nr 3

Informacja

Opatów, dnia 09.07.2010r.
 

OŚ. 7625/8/09

 

INFORMACJA
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227)  
 

 Wójt Gminy Opatów

informuje
 

 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. rozbudowa tartaku w miejscowości Iwanowice Duże na działce o nr ewid. 902 położonej w obrębie miejscowości Iwanowice Duże, gmina Opatów.
 

Jednocześnie zawiadamia się o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym ze Starostwem Powiatowym w Kłobucku oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kłobucku. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Opatów ul. T. Kościuszki 27 w godzinach pracy urzędu tj. od 730 do 1530, tel. 0-34 319 60 93.
 

Obwieszczenie umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Opatów: www.bip.opatow.akcessnet.net oraz na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy Opatów, sołectwa Złochowice.

 

Wójt Gminy Opatów

mgr inż. Bogdan Sośniak

 

artykuł nr 4

Obwieszczenia

Opatów, dnia 02.06.2010r.

OŚ. 7625/8/09

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227)

 

Wójt Gminy Opatów

zawiadamia

 

że inwestor Jerzy Sośniak, zam. Iwanowice Duże, ul. Częstochowska 77, 42-152 Opatów wystąpił do Wójta Gminy Opatów z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. rozbudowa tartaku w miejscowości Iwanowice Duże na działce o nr ewid. 902 obręb Iwanowice Duże.

Numery ewidencyjne działek, przy których będzie funkcjonowało przedsięwzięcie:

obręb Iwanowice Duże: o nr ewid : 901/1, 901/2, 903, 919, 920.

Mając na uwadze, że planowane przedsięwzięcie należy do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko Wójt Gminy Opatów, po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku oraz Starosty Kłobuckiego , postanowieniem z dnia 28.01.2010 r. OŚ.7625/8/09 nałożył na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Opatów, zaś organami biorącymi udział w ocenach oddziaływania na środowisko są: Starosta Kłobucki i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku .

Jednocześnie zawiadamia się o możliwości składania przez zainteresowanych uwag i wniosków w terminie 21 dni tj. od dnia 04.06.2010 do dnia 25.06.2010r. do wniosku i raportu o oddziaływaniu na środowisko, z którymi można się zapoznać w Urzędzie Gminy Opatów, ul. T. Kościuszki 27 w godzinach pracy urzędu tj. od 730 do 1530, tel. 0-34 319 60 93.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Opatów.

Obwieszczenie umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Opatów: www.bip.opatow.akcessnet.net oraz na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy Opatów, sołectwa Iwanowice Duże.

artykuł nr 5

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność gminy

  Opatów dnia 21 Maja 2010r.

 

 

W y k a z Nr 1/10


nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży , stanowiących

własność gminy.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednoility Dz.U.z 2004 r . Nr 261 poz.2603 z póż.zm./.

Wójt Gminy Opatów

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

 

Lp

Położenie miejscowości

Nr
 działki

Pow.
w ha

Rodz.
i Klasa
użytku

Nr
Księgi

Wieczystej

Opis części składowych

Wartość gruntu


1

 

 

Opatów

 

 

 

 

 

703/2

 

2.0229

 

RIVb - 0.7704

N - 0.0092

RVI - 0.4569

RIVa - 0.2985

RV   - 0.4879


43038

 

Nieruchomość gruntowa

 

 


16.992 zł

 

Gmina Opatów nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatów zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Opatów  nr 125/XXVIII/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r. grunt działki o numerze ewidencyjnym 703/2, położony w Opatowie  przeznaczony pod uprawy polowe

W dniu 21 Maja 2010 roku , na  tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  w Opatowie,  został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  na okres 21 dni. Informacje o wywieszeniu tego wykazu zamieszczono w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Opatów.

 Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Opatowie pokój nr.17, tel. 034 3196093.

Uwaga : Z dniem 2 lipca 2010 roku upływa termin do złożenia wniosku przez osoby. którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34.ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku. o gospodarce nieruchomościami ( tj.Dz.U.z 2004 r. Nr 261.

 

WÓJT
mgr inż. Bogdan Sośniak