artykuł nr 1

Rok 2020

UCHWAŁY RADY GMINY OPATÓW (KADENCJA RADY 2018-2023)

Załączniki:
UCHWAŁA NR 144/XXIV/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 645 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 143/XXIV/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały dot. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 138 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 142/XXIV/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Opatów na lata 2021 ? 2026 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 141/XXIV/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok 210 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 140/XXIV/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 139/XXIV/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2021-2029 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 138/XXIV/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2020-2029 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 137/XXIV/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Opatów na 2021 rok 924 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 136/XXIV/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 grudnia 2020 r. uchylająca uchwałę Nr 122/XXIII/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r.w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 131 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 135/XXIV/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok 279 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 134/XXIII/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie podjęcia przez Gminę Opatów działalności w zakresie telekomunikacji 356 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 133/XXIII/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 132/XXIII/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 257 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 131/XXIII/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Opatów 337 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 130/XXIII/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 332 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 129/XXIII/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Opatów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 385 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 128/XXIII/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 346 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 127/XXIII/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów 750 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 126/XXIII/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok 480 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 125/XX/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Opatów MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 124/XXIII/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa od osób fizycznych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 263 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 123/XXIII/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Opatów 325 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 122/XXIII/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 738 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 121/XXIII/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok 452 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 120/XXII/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 275 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 119/XXII/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2020-2029 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 118/XXII/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok 419 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 117/XXI/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 17 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Opatów 180 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 116/XXI/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 109/XX/2020 z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 102 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 115/XXI/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok 335 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 114/XX/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opatów, w roku szkolnym 2020/2021 96 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 113/XX/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia uchwaly Rady Gminy Opatów nr 100/XIX/2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości 164 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 112/XX/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 642 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 111/XX/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Opatów 95 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 110/XX/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Opatów 96 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 109/XX/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 103 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 108/XX/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23 lipca 2020 r. 9 B Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 107/XX/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok 272 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 106/XX/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Opatów z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok 171 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 105/XX/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2019 rok 168 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 104/XX/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Opatów wotum zaufania 94 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 103/XX/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Opatów, w obrębach geodezyjnych Iwanowice Duże, Iwanowice Małe, Opatów, Waleńczów, Wilkowiecko, Złochowice, Zwierzyniec Drugi i Zwierzyniec Pierwszy 19 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 102/XIX/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej w Opatowie przez zmianę jej siedziby 184 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 101/XIX/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 494 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 100/XIX/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości 266 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 99/XIX/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 721 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 98/XIX/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opatów 184 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 97/XIX/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opatów, użytkownikowi wieczystemu 182 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 96/XIX/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Opatów MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 95/XIX/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie 102 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 94/XIX/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 101 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 93/XIX/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok 247 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 92/XVIII/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Opatów 123 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 91/XVIII/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Opatów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 129 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 90/XVIII/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów 324 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 89/XVIII/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 191 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 88/XVIII/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 344 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 87/XVIII/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opatów, użytkownikowi wieczystemu 183 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 86/XVIII/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Opatowie 187 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 85/XVIII/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok 127 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 84/XVII/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej jej podziałem 179 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 83/XVI/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie przez zmianę jej siedziby 188 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 82/XV/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na 2020 rok 769 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 81/XV/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Opatów 99 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 80/XV/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Opatów z tym samym dzierżawcą na okres 3 lat 170 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 79/XV/2020 RADY GMINY OPATÓW z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zmian do uchwały Nr 74/XIV/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. 112 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer